Vragen en antwoorden

1. Waarom energie winnen uit water?

Blue Energy  is een CO2 –neutrale energie, opgewekt uit water door het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout. Schone energie draagt bij aan de klimaatdoelen van Parijs: terugdringen uitstoot broeikasgassen zoals CO2 en de transitie van een fossiel tijdperk naar een duurzame samenleving met zoveel mogelijk schone energie. Fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 - ze worden bovendien schaarser, terwijl de vraag naar energie de komende jaren alleen maar toeneemt. Broeikasgassen zoals CO2 in de lucht zijn zorgen grotendeels voor opwarming van de aarde. De ondertekenaars van het Klimaatakkoord streven naar een gemiddelde temperatuurstijging op aarde van niet meer dan 2 graden.

2. Wat is het voordeel van Blue Energy ten opzichte van zon of windmolens?

Geen horizonvervuiling, continu beschikbaar in tegenstelling tot wind en zon en overal toepasbaar waar rivieren in zee uitstromen. Daarmee is Blue Energy een goede aanvulling op andere duurzame energiebronnen (de energie-mix). Bovendien is Blue energy ook inzetbaar voor industriële doeleinden (bijvoorbeeld in de zuivelindustrie).

3. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar het project voor staat?

Nu loopt een onderzoek naar haalbaarheid. Grootste uitdaging op dit moment: het aanboren van voldoende financiering (o.a. subsidies). Ook moet er een consortium komen die de centrale gaat bouwen en exploiteren.

4. Hoe ziet de planning eruit?

Zodra de twee belangrijkste uitdagingen op dit moment zijn overwonnen (voldoende financiering en een gevormd consortium) wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin afspraken komen op hoofdlijnen (go-no go moment). Daarna start de planfase (o.a. bestemmingsplanwijziging). Start bouw is nu voorzien in 2020.

5. Wat betekent de democentrale voor de omgeving? Is er overlast?

Als de democentrale er komt, wordt deze zo veel mogelijk ingebouwd aan de zuidzijde in het talud bij van het uitwateringskanaal. De centrale is geluidloos. Zodra bekend is of een democentrale haalbaar is, wordt de directe omgeving verder geïnformeerd.

6. Wanneer is blue energy beschikbaar voor huishoudens en industrie?

Er wordt gekeken hoe Blue Energy het beste ingezet kan worden. Het werkelijk leveren van energie door de democentrale is ná 2021. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de haalbaarheid (go/no go moment).