Amstelveense Poel (gebiedsproces)

amstelveense poel grote po

De Amstelveense Poel is een ondiepe laagveenplas. Het water maakt onderdeel uit van de provinciaal Ecologische Hoofdstructuur. Hydrologisch is de Amstelveense Poel een onderdeel van de Buitendijkse Buitenveldertse polder. Het water wordt via een gemaal uitgeslagen op De Nieuwe Meer. Er wordt vanuit de Amstelveense Poel water ingelaten naar het omringende stedelijk gebied en het Amsterdamse Bos. Bij watertekort in de Amstelveense Poel wordt water vanuit De Nieuwe Meer ingelaten. De plas is voedselrijk, troebel en rijk aan algen. Er zijn vrijwel geen waterplanten. Ongeveer tweederde van de oevers is begroeid met riet. De visbiomassa is hoog en wordt gedomineerd door brasem. De slechte waterkwaliteit komt door een te grote aanvoer van fosfor via het inlaatwater uit De Nieuwe Meer. Door een wijziging in de watervoorziening in 2006 is deze toevoer gedaald. Momenteel is er voor gekozen om deze ontwikkelingen af te wachten, mocht het nodig zijn kunnen we de watervraag verder verminderen en/of de wateraanvoerroute aanpassen.

Resultaten Gebiedsproces Amstelveense Poel

Op basis van een analyse van de Amstelveense Poel hebben we een eerste voorstel opgesteld voor maatregelen. Dit hebben we tijdens een gebiedsproces gesproken met de gemeente Amstelveen, Het Amsterdamse Bos (gemeente Amsterdam), de Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) en Waternet.

De gemeente Amstelveen heeft de wens voor een zwemwaterlocatie in de Amstelveense Poel. Gezien de huidige waterkwaliteit (blauwalg) is dat niet haalbaar. Samen met Waternet wordt wel doorgegaan op de ingeslagen weg ten aanzien van beëindiging van de wateraanvoer naar het stedelijk water van Amstelveen.

De Amstelveense Poel is voor de AHV van groot belang en gekenmerkt als viswater voor karper. Wegvangen van brasem is voor de AHV dan ook een mogelijke KRW maatregel die bijdraagt aan hun eigen doelen. Een andere maatregel om het water minder troebel te maken kan mogelijk een diepe put zijn waarin de bagger zich verzameld. De AHV is ervan doordrongen dat de Poel zich in veenrijk gebied bevindt en dat daarmee een troebel watersysteem een natuurlijk gevolg is. Bij helderder water zal er een verschuiving optreden van snoekbaars naar snoek.

Het Amsterdamse Bos is beheerder van de oeverlanden ten westen van de Amstelveense Poel. In het verleden is dit watersysteem al afgekoppeld van de Poel wat heeft geleid tot een drastische verbetering van het doorzicht. Meer mogelijkheden zijn er voor het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, met name aan de westzijde.

Verder heeft Waternet, het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, aangegeven mee te willen werken aan het beperken van de waterinlaat naar het stedelijk gebied van Amstelveen. Daarnaast wil DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam; beheerder van de Amstelveense Poel en het Amsterdamse bos) maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat verdere afname van de externe belasting met nutriënten een belangrijke eerste stap is naar verbetering van de waterkwaliteit. Vermindering van de watervraag ten behoeve van Amstelveen en defosfatering van inlaatwater voor de Amstelveense Poel zijn mogelijke maatregelen.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77.