Broekvelden Vettenbroek (gebiedsproces)

Het gebied waar nu de plas ligt is ooit ingepolderd geweest. Later is er zand gewonnen en is het gebied onder water gezet, wat een diepe plas heeft opgeleverd. Recentelijk is ook in het zuidelijk deel zand gewonnen waardoor nog maar een paar ondiepe plekken overblijven. Het is een Natura 2000-gebied en de plas is volkomen geïsoleerd. Het water van de plas is voedselarm en helder. Er groeien weinig algen, hoewel er af en toe wel een drijflaag van blauwalgen voorkomt. Ook zijn er ondergedoken waterplanten tot op een diepte van maximaal 4 meter. Tweederde van de oever heeft een rietkraag en er heerst een baars-blankvoorn viswatertype. De ecologische kwaliteit van de plas is redelijk op orde. Enige aandachtpunt is dat voedingsstoffen in de plas mogelijk gebonden worden door het ijzer uit het diepe grondwater. Op een gegeven moment kan dit ijzer verzadigd raken en zullen er maatregelen getroffen moeten worden. Dit willen we onderzoeken.

broekvelden vettenbroek

Resultaat gebiedsproces Broekvelden Vettebroek

Er is tijdens het gebiedsproces een bijeenkomst georganiseerd met de gemeente Bodegraven, duikcentrum Keep Smiling. Surfclub Reeuwijk, Watersnip Advies en restaurant Reeuwijkse Hout waren niet aanwezig, maar hebben wel inspraak kunnen leveren.

Tijdens de bijeenkomst werd gesteld dat de bodem zich oplaadt met fosfor uit vogelpoep. De vraag is gesteld hoe lang dit proces kan doorgaan en of beijzeren misschien een optie is. Volgens Rijnlands berekeningen is niet de vogelpoep maar de toevoer van grondwater de belangrijkste bron van fosfor. Verder is het de vraag in hoeverre er oplading met fosfor optreedt. Rijnland heeft het vermoeden dat de fosfor uit het grondwater wordt vastgelegd met ijzer dat eveneens via het grondwater wordt aangevoerd. Bij uittreding van het grondwater in de plas komt het water in een zuurstofrijkere omgeving. Daarbij vindt oxidatie van ijzer plaats. Dit geoxideerd ijzer is in staat om fosfaat te binden. We zien op dit moment nog geen reden om de bodem te gaan beijzeren.

Er is gevraagd of het mogelijk is de bodem rond de duiklocatie van een zandlaag te voorzien. Dit zal waarschijnlijk de opwerveling van algen en slib verminderen. Naar ons idee is het voor de ecologie van de plas geen probleem als plaatselijk en tijdelijk algen en slib opgewerveld worden. Voor de ecologie van de plas is het dus geen noodzakelijke maatregel. Wel kan de maatregel zinvol zijn voor de aantrekkelijkheid van de duiklocatie. Het gaat dan dus om het recreatief gebruik van de plas. Rijnland heeft nog geen concreet beleid uitgewerkt als het gaat om recreatief gebruik van wateren.

Vanuit waterrecreatief oogpunt zijn er wensen om Broekvelden Vettenbroek weer open te maken voor recreatievaart. De vraag is wat dit zou betekenen voor de kwaliteit van het water in de plas. Naar ons idee zou (beperkte) recreatievaart niet schadelijk zijn voor de KRW-doelen van de plas. Punt is dat het gebied ook aangewezen als als Natura 2000-gebied waarbij watervogels doelstelling zijn. Vanuit dat oogpunt is het toelaten van recreatievaart op de hele plas waarschijnlijk niet gewenst.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77