Cluster 4 en 5

Cluster 4 (start 2014 of 2015)

Cluster 4 bevat een twaalftal polders, die gefaseerd worden opgepakt qua analyse en uitvoering. Acht stuks worden in 2014 en 2015 geanalyseerd op o.a. hydraulische knelpunten, risico op wateroverlast, droogte en functiefacilitering. Na afronding komen deze peilbesluiten in de bestuurlijke procedure om te worden vastgesteld.

De polders zijn divers qua landgebruik en bodemsoort. Zo ligt er een aantal in het venige plassengebied rondom de Kagerplassen. Anderzijds vindt in de Hoogeveensepolder grootschalige bollenteelt plaats. Daarnaast wordt het watersysteem in de stedelijke gebieden van Lisse en Sassenheim onder de loep genomen en kijken we naar kansen voor verdere natuurontwikkeling de Lageveensepolder.

De vier resterende polders in dit cluster zijn de Venniperpolder, Elsbroekerpolder, Zemelpolder en de Lisserpoelpolder en Rooversbroekpolder. Deze polders bevatten voornamelijk stedelijk gebied en weidegebied. Voor deze polders vindt de analyse en planvorming plaats in 2016.

Cluster 5

Cluster 5 bevat de zes resterende polders van de Duin & Bollenstreek, waarvan er 5 in 2017 worden opgestart. Ook hier worden de polders onder de loep genomen om o.a. hydraulische knelpunten op te sporen, risico op wateroverlast en droogte in beeld te brengen en te bepalen of de aanwezige functies goed worden gefaciliteerd. Voor enkele van deze polders geldt dat er momenteel nog enkele maatregelen uit een voorgaand peilbesluit worden uitgevoerd. Om te bepalen of deze maatregelen ´al voldoende zijn´, is de planvorming naar achteren geschoven.

De helft van de polders liggen aan de noordkant van de Duin & Bollenstreek, waar veel bollenteelt aanwezig is. De andere helft ligt juist aan de zuidkant, waar ook weidegebied aanwezig is. Na afronding van de analysefase komen deze peilbesluiten in de bestuurlijke procedure om te worden vastgesteld.