Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen

De Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen kent een bijzondere waterhuishouding. In deze polder regelen windmolens het peilbeheer. Vier duikers in de polder zijn te krap. Ook worden de normen voor wateroverlast in deze polder niet gehaald.

Peilbesluit

In 2013 heeft de Verenigde Vergadering het peilbesluit voor de polder gedeeltelijk vastgesteld. Inmiddels is ook voor het peilvak dat is afgescheiden van het hoofdpeilvak en via een drijverstuw afwatert naar 'de Put' een peilbesluit in procedure. Het huidige peilvak OR-4.11.2.2 wordt formeel opgeheven en wordt onderdeel van het hoofdpeilvak. De eigenaren van de percelen krijgen een vergunning voor een onderbemaling, om het lagere peil wel te kunnen voortzetten. Deze vergunning is ook al in ontwerp verleend.

In januari 2015 wordt het peilbesluit voor dit peilvak ter vaststelling voorgelegd aan de Verenigde Vergadering.

Vervangen duikers

Vier duikers in de hoofdwatergang langs de Achtermiddenweg in deze polder zijn te krap. Daardoor stroomt het water niet snel genoeg weg en stuwt het op. De vier te krappe duikers worden daarom vervangen. Dit verbetert de afvoer naar de windmolen. Eén van de duikers ligt onder de Nieuwkoopse weg, ter hoogte van de Achtermiddenweg. De provincie zal het vervangen van deze duiker meenemen in het groot onderhoud van de weg, dat voor 2016 gepland staat. Over de andere duikers maakt Rijnland in 2015 afspraken met de eigenaren over planning, uitvoering en verdeling van de kosten.

Gebiedsnorm

Rijnland heeft besloten in de polder geen open water te graven, maar de provincie te vragen een gebiedsnorm voor wateroverlast vast te stellen. De provincie heeft dit gedaan en neemt er in januari 2015 een definitief besluit over. 

In 2013 is ook besloten wanneer er nieuwe hulpgemalen met volwaardige gemaalcapaciteit worden gebouwd in de polder. Dit gebeurt over circa 15 jaar, wanneer de huidige gemalen aan renovatie of vervanging toe zijn.

Wat doet Rijnland nog meer?

In de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen is Rijnland bezig met het verdiepen van de watergangen. Dit gebeurt in samenwerking met de grondeigenaren in de polder. Ook gaat Rijnland verder met het baggeren van de hoofdwatergangen.