Nieuwkoopse Plassen (gebiedsproces)

Rijnland heeft tot en met 2014 maatregelen uitgevoerd waarmee we verwachten de ecologische waterkwaliteit van het Nieuwkoopse plassengebied te verbeteren: het water van de vogelkolonies in De Pot en dat van de Meijegraslanden is geïsoleerd van de rest van het plassengebied, het water in De Pot wordt vanaf 2014 ook gedefosfateerd en er zijn legakkers hersteld. In een nieuw peilbesluit is een beperkt flexibel peil vastgelegd. Tenslotte zet Rijnland in op het verminderen van de doorvoer van water naar de omliggende polders, bijvoorbeeld de Noordse Buurt.

Deze maatregelen hebben tot doel de hoeveelheid voedingsstoffen in het water en daarmee de hoeveelheid algen te verminderen. Het water wordt daardoor minder troebel wat ten goede komt aan de groei van (onder)waterplanten en vervolgens de visstand en kleinere beestjes.

Meer achtergrondinformatie en de meest actuele stand van zaken is terug te vinden op www.rijnland.net/nieuwkoopseplassen.

nieuwkoop 2

Uitkomst gebiedsproces Nieuwkoopse Plassen

Rijnlands voorstel is om geen nieuwe maatregelen te plannen voor de tweede KRW-periode, maar eerst de resultaten van de in de eerste KRW-periode uitgevoerde maatregelen af te wachten. Dit voorstel is besproken met de klankbordgroep voor de KRW Nieuwkoopse Plassen. Hierin zitten vertegenwoordigers van LTO, riettelers, vissers, Natuurmonumenten, GPNN, VVENP, Stichting Meijegraslanden en gemeente Nieuwkoop. Ook provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn aangehaakt. De klankbordgroep heeft verzocht om in de tweede KRW-periode te baggeren. Ook heeft de klankbordgroep als aandachtspunt meegegeven dat de plannen rond de Noordse Buurt zijn veranderd en dit mogelijk ook consequenties heeft voor het stoppen van de inlaat vanuit de Nieuwkoopse plassen.

Beëindigen waterinlaat Noordse Buurt 

In onze plannen hebben we rekening gehouden met volledige beëindiging van de waterinlaat naar de Noordse Buurt. De verwachting is nu, dat de inlaat in ieder geval sterk zal verminderen, maar het is nog niet zeker dat deze volledig beëindigd wordt.  Als de inlaat naar de Noordse Buurt niet volledig wordt beëindigd, zal de toekomstige belasting wel iets hoger worden, maar naar verwachting nog steeds beneden de kritische belasting. Verder was het beëindigen van de waterinlaat bedoeld om een gradiënt in het plassengebied te krijgen. Dit effect bleek echter gering, ook bij volledige beëindiging van de inlaat. We denken dus dat een kleine inlaat naar de Noordse Buurt geen belemmering voor de KRW-doelen vormt.

Baggeren 

Het baggeren van meren is een zeer kostbare aangelegenheid (miljoenen euro's). Het is de vraag of er bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is om een dergelijke kostbare maatregel uit te voeren. Over slibmaatregelen, waaronder baggeren, is in de eerste KRW-periode al nagedacht. Die maatregelen zijn toen afgevallen, omdat ze erg kostbaar zijn en het effect onzeker is. We verwachten met de maatregelen die in de eerste KRW-periode zijn uitgevoerd de doelen te halen zonder dat er slibmaatregelen nodig zijn. We wachten dus eerst de effecten van deze maatregelen af.

Wanneer blijkt dat we de doelen niet halen met de uitgevoerde maatregelen, nemen we slibmaatregel weer in overweging. Tegelijkertijd doen we elders in Rijnland ervaring op met diverse slibmaatregelen, zodat we de effecten ervan beter kunnen voorspellen. Tijdens het gebiedsproces is al naar voren gekomen dat er een risico bestaat dat door baggeren de veenlaag die dan bloot komt te liggen gaat oxideren en een interne bron van fosfor gaat vormen. Daarmee komen we van de regen in de drup. Er zijn echter ook andere methoden om een slibprobleem aan te pakken, zoals beijzeren en bezanden van de bodem. Momenteel voeren we pilots uit met baggeren, beijzeren en bezanden.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail (nieuwkoopseplassen@rijnland.net), of bellen met (071) 306 37 77.