Cluster 1, Noordzijderpolder Noord

In Noordzijderpolder Noord richt Rijnland zich op het verbeteren van de afvoer naar de hoofdstuw aan de Schulpweg.

Hierdoor worden peilstijgingen in het gebied verminderd in hoogte en in duur. De maatregelen de we hiervoor treffen zijn het herstellen, verbreden, verdiepen en waar nodig beschoeien van de hoofdwatergangen langs de Schulpweg, en van de Schulpweg richting Langevelderweg. Duikers en bruggen in deze watergangen die een knelpunt vormen worden verruimd.

Ook zijn in de polder enkele peilvakken opnieuw ingericht. De nieuwe peilen sluiten beter aan op het maaiveldverloop. Hierdoor konden enkele onderbemalingen worden opgeheven.

Stand van zaken Noordzijderpolder Noord

In 2013  is de nieuwe automatische stuw aan de Schulpweg gerealiseerd. Hiermee is de hoofdafvoer van de polder vergroot en beter stuurbaar.

In 2014 is in samenwerking met gemeente Noordwijkerhout de duiker onder de Duindamseweg/Kraaierslaan vergroot, om de afvoer van het achterliggende gebied te verbeteren.

Voor de nieuwe peilvakindeling zijn in oktober 2014 diverse stuwen en dammen verwijderd (nrs NZN-05, 06, 07 en 14.1 t/m 14.4 op kaart). Daarnaast zijn er een nieuwe stuw (NZN-12) en een nieuwe dam met inlaat (NZN-13.) gerealiseerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe peilen volgens het peilbesluit uit 2013 van kracht.

Momenteel is de voorbereiding van de verbreding en verdieping van de watergang langs de Schulpweg in volle gang. Dit geldt ook voor het vervolg van deze watergang richting Langevelderweg (NZN-01 en NZN-02). Hiervoor is overleg met de betrokken eigenaren gaande. Gestreefd wordt naar uitvoering in 2015.

Conceptkaart NZN