Polder Bloemendaal

Aan de oostkant van de Gouwe, tussen de A12 en de Brugweg/Zwarteweg, ligt polder Bloemendaal onderdeel van Watergebiedsplan Reeuwijk. Polder Bloemendaal ligt in de gemeente Waddinxveen en is ongeveer 500 hectare groot. De polder bestaat uit circa 100 hectare water en 270 hectare grasland. De overige hectares bestaan uit sierteelt, kassen, bebouwing en wegen.

Polderplan ‘Weids Bloemendaal’

In 2014 is het polderplan ‘Weids Bloemendaal’ opgesteld door de gemeente Waddinxveen in samenwerking met verschillende gebiedspartijen, waaronder Rijnland, om polder Bloemendaal verder te ontwikkelen als stedelijk uitloopgebied. De maatregelen uit het polderplan richten zich op:

  • de ontwikkeling van recreatie
  • behoud en herstel van natuur en landschap
  • de zorg voor water en bodem

Baggeren

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen uit het polderplan is verdeeld over de gebiedspartijen. Rijnland is trekker voor het baggeren in de polder. Het baggeren van de watergangen, met vooral een lokale functie, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het aanliggende perceel. Vanuit het polderplan was een subsidie beschikbaar voor de eigenaren die dat de afgelopen jaren wilden uitvoeren. Tijdens informatiebijeenkomsten zijn betrokkenen geïnformeerd over wat eigenaren zelf kunnen doen om de poldersloten op diepte te krijgen en houden. Er zijn diverse initiatieven opgestart waardoor nu een groot deel van de polder wederom op orde is. In de periode 2016-2018 is bijna 75% van de polder gebaggerd. Dit is belangrijk vanwege de waterkwaliteit. De laatste eigenaren voeren het baggerwerk de komende maanden nog uit. Daarna wordt dit project beëindigd. 

Onderwaterdammen

Dankzij de aanleg van drie onderwaterdammen in Polder Bloemendaal (gemeente Waddinxveen) is het weidevogelgebied tussen Waddinxveen en Gouda beter beschermd tegen roofdieren. Het weidevogelgebied in de polder was goed bereikbaar voor zowel mens als dier. Niet altijd gunstig voor grutto’s en andere weidevogels die er broeden. Dankzij de nieuwe dammen is er voor ongenode gasten, zoals katten, wezels en bunzings geen oversteekmogelijkheid meer. 

Bovendien doen de sloten waar de dammen inliggen nu ook mee in de waterafvoer. Met de komst van de onderwaterdammen zijn er extra waterverbindingen ontstaan om water richting het gemaal te laten stromen. Dankzij de nieuwe dammen is de afvoer verbeterd. Water uit het stedelijk gebied, wat van mindere biologische kwaliteit kan zijn, wordt via een kortere weg naar het gemaal geleid. Lees meer over de onderwaterdammen in Rijnland Magazine

Watergebiedsplan Reeuwijk West en Polder Bloemendaal

Voor Polder Bloemendaal wordt in samenhang met de aangrenzende polder Reeuwijk West een watergebiedsplan opgesteld. Lees hierover meer op deze pagina

Laat het ons weten

Hebt u ideeën of vragen over Watergebiedsplan Reeuwijk of Polder Bloemendaal? Neemt u contact op met Klantcontactteam van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35 of geef uw idee/vraag door via wgpreeuwijk@rijnland.net.