Polder Nieuwkoop

De variatie in maaiveldhoogte is groot binnen Polder Nieuwkoop. Daardoor komen er veel onderbemalingen voor en is het peilbeheer versnipperd. Niet alle percelen voldoen aan de normen voor wateroverlast.

Peilbesluit

In 2013 heeft de Verenigde Vergadering een nieuw peilbesluit voor Polder Nieuwkoop vastgesteld. In dit peilbesluit zijn, zoals vorig jaar al besloten, voor de peilvakken 't Haasje, Zevenhoven en Achttienkavels de huidige peilbesluitpeilen weer opgenomen. Ook de overige peilvoorstellen blijven dicht bij de huidige praktijkpeilen. In het document rechts op deze pagina vindt u een samenvatting van de peilafweging.

Onderbemalingen

Met het vaststellen van het nieuwe peilbesluit zijn alle vergunningen voor onderbemalingen in de polder komen te vervallen. Dit betekent dat alle vergunningen voor onderbemalingen opnieuw moeten worden aangevraagd. Rijnland neemt hierin zelf het initiatief. Inmiddels hebben alle eigenaren van een onderbemaling hierover informatie ontvangen.

Polder Nieuwkoop nieuwe duikers rijker

In deze polder waren een aantal duikers in de hoofdwatergangen te krap. Daardoor stroomt het water niet snel genoeg weg en stuwt het op. Inmiddels zijn twee duikers vervangen door ruimer bemeten exemplaren. Met de eigenaren van de overige drie duikers worden gesprekken gevoerd over de verdeling van de kosten van de vervanging en de uitvoering.

In januari 2015 zijn de duikers onder Zevenhovenseweg en de Kerkweg vervangen. Als laatste is er een extra duiker aangelegd onder de Achttienkavelsweg. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Afgelopen zomer zijn de laatste onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De bermen zijn afgewerkt en ingezaaid. Daarnaast is het asfalt op de drie locaties voorzien van een nieuwe toplaag. Met deze toplaag is gewacht zodat de ondergrond de tijd had om in te klinken. De nieuwe duikers zijn nodig om ook in de toekomst een goede waterafvoer te garanderen.

 

Oplevering duiker oplevering duiker

Overige maatregelen

In de polder Nieuwkoop zijn in 2013 locatieonderzoeken (inmetingen) uitgevoerd bij de Schoutervaart en andere hoofdwatergangen. In het watergebiedsplan waren plannen opgenomen om deze watergangen te verbreden. Het locatieonderzoek heeft aangetoond dat dit niet nodig is. Wel moeten de hoofdwatergangen op de leggerdiepte worden gebracht. Dit is gestart in 2014. Rijnland ziet ook af van de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo) langs de Schoutervaart. Als de eigenaren met wie eerder afspraken gemaakt zijn zelf een nvo willen aanleggen, zal Rijnland daar aan bijdragen. De natuurvriendelijke oever moeten dan wel ‘landinwaarts' worden aangelegd.

Om de inlaat vanuit de Nieuwkoopse Plassen te verminderen heeft de gemeente Nieuwkoop in 2013 aanpassingen en onderhoud uitgevoerd aan het watersysteem van het gebied bij de sportvelden en de bebouwing van Noorden.

In 2014 heeft Rijnland de mogelijkheden bekeken om ook voor de te lage percelen in de Schilkerpolder en het peilvak Achttienkavels te voldoen aan de normering voor wateroverlast. Er worden gesprekken gevoerd met de betrokken eigenaren van deze percelen over eventuele oplossingen. 

Wat doet Rijnland nog meer?

Rijnland is volop bezig met het baggeren van de hoofdwatergangen in de Polder Nieuwkoop.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden en/of de afsluitingen? Neem dan contact opnemen met het hoogheemraadschap van Rijnland, Gert Hartog, via 06 303 873 97. Of kijk voor meer informatie op http://www.nieuwkoop.nl.