Polder Reeuwijk en Sluipwijk West

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt de komende jaren aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem voor de polders rondom Bodegraven en Reeuwijk. De maatregelen worden vastgelegd in het ‘Watergebiedsplan Reeuwijk West’. Het uitgangspunt is bestaande knelpunten zo veel mogelijk oplossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft.

Waar staan we nu met Watergebiedsplan Reeuwijk West

Afgelopen twee jaar is Rijnland in overleg met de omgeving op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen voor de polder. De voorstellen zijn eind november 2017 aan het gebied gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Het gaat om de volgende oplossingsrichtingen:

  1. Het afvoeren van het zuidelijke deel van Reeuwijk West naar Polder Bloemendaal in combinatie met de uitbreiding van de afvoer- en gemaalcapaciteit in Polder Bloemendaal (waaronder een nieuw gemaal in het stedelijk gebied) en herstel van de gemaalcapaciteit van Bulaeus Brack.
  2. Het waterpeil in het hoofdpeilvak wordt met 3 cm verlaagd om de historische drooglegging te herstellen.
  3. Het peil in de vakbemaling Oud Reeuwijk blijft gelijk aan het huidige peil.
  4. Het proefpeilvak waar we onderzoek doen naar het effect van een peilverlaging op krabbescheer wordt opgeheven en wordt weer onderdeel van het hoofdpeilvak.
  5. Alle onderbemalingen met een voldoende lage ligging komen in aanmerking voor een vergunning met een peil gelijk aan het huidige praktijkpeil maar of een peilwaarmee de drooglegging maximaal 55 cm wordt. Voor 6 van de 15 onderbemalingen betekent dat een peilverhoging.
  6. De eigenaren van de sierteeltpercelen en glastuinbouw in de polder zorgen zelf dat de percelen onderhouden worden op een hoogte van 27 cm boven het polderpeil. Rijnland zorgt vervolgens dat een eigenaar kan rekenen op het beschermingsniveau tegen wateroverlast volgens de normering.

Hoe zijn we tot deze voorstellen gekomen?

Afgelopen jaren heeft Rijnland keukentafelgesprekken gevoerd en informatiebijeenkomsten georganiseerd om praktijkkennis, wensen en ideeën van bewoners en grondeigenaren op te halen. Met als doel om de problematiek en ook mogelijke oplossingsrichtingen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. In 2015 en 2016 zijn daarnaast diverse aspecten inhoudelijk verder onderzocht.

  • Ten eerste is er een toekomstverkenning voor het gebied uitgevoerd. Daarin is onderzocht hoe hard het maaiveld daalt bij verschillende peilvarianten en is berekend of het peilbeheer rendabel blijft;
  • Daarnaast voert Rijnland sinds 2014 een pilot uit bij Oud Reeuwijk. Het doel is om te onderbouwen dat het mogelijk is om het peil te verlagen zonder schade toe te brengen aan krabbenscheer;
  • Tenslotte zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd: naar de aanwezige en benodigde gemaalcapaciteit, de aan- en afvoercapaciteit van het hele watersysteem en een wateroverlastanalyse.

De resultaten van alle onderzoeken staan uitgewerkt op de factsheets. Deze zijn aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden.

Voor het gebied ‘de Wijk’ hebben belanghebbenden gezamenlijk met Rijnland een peilbesluit opgesteld. Eind 2016 is er symbolisch een handtekening gezet onder het samen opgestelde plan. De uitvoering is in voorbereiding. 

Wat is eraan vooraf gegaan?

In 2015 heeft het bestuur van Rijnland besloten het peilbesluit voor Polder Reeuwijk en Sluipwijk uit 2004 niet verder uit te voeren. Redenen hiervoor zijn enerzijds de beslissing van de rechtbank om peilverlagingen in gebieden met krabbescheer niet toe te laten, omdat deze teveel schade toebrengen aan de natuurwaarden. Anderzijds liepen de uitvoeringskosten van het peilbesluit veel hoger op dan in 2004 oorspronkelijk was ingeschat. Rijnland is daarom gestart met het opstellen van een watergebiedsplan voor het agrarische deel van de polder (voor het plassengebied is apart een nieuw peilbesluit voorbereid). Uiteindelijk leidt dit tot een nieuw peilbesluit en maatregelen in het watersysteem. 

Hoe gaat Rijnland nu verder?

Alle voorstellen worden nu uitgewerkt tot één plan waarmee de polder toekomstbestendig wordt gemaakt. Naar verwachting wordt het ontwerp peilbesluit in de zomer of het najaar van 2018 ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u hierop reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Zodra de formele procedure start wordt dit via deze website aangekondigd. De gepresenteerde voorstellen van afgelopen informatiebijeenkomst is terug te vinden onder ‘Posters’.

Laat het ons weten

Hebt u ideeën of vragen over Watergebiedsplan Reeuwijk? Stuurt u een mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net