Polder Stein en weidegebied

Het waterlichaam ligt in een veengebied dat als veenweide in cultuur gebracht is. Bij het waterlichaam Stein en weidegebied is de natuurfunctie belangrijk, vanwege de aanwijzing van dit gebied (samen met waterplas Broekvelden Vettenbroek) als Natura 2000-gebied. Rijnland is betrokken bij de afstemming van doelen en maatregelen voor Natura 2000.

polder stein en weidegebied

Al in de eerste KRW planperiode zijn voor dit gebied maatregelen opgesteld om de doelstellingen voor het gebied te kunnen behalen. De uitvoering van deze maatregelen loopt van 2009 tot en met 2015.

Zo is in 2010 het stuk langs de spoorbaan geïsoleerd van het gebied.

Gedurende 2014 en 2015 worden de watergangen in het gehele gebied door drie partijen uit het gebied (Staatsbosbeheer, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en familie De Goeij) gebaggerd. Mede gefinancierd met KRW Synergiesubsidie.

Binnenkort wordt het nieuwe peilbesluit vastgesteld, wat een flexibeler peil binnen Polder Stein-noord mogelijk maakt, waardoor minder gebiedsvreemd water hoeft te worden ingelaten.

Voor het stoppen van de wateraanvoer van Stein-noord via de Reeuwijkse Plassen wordt een nieuwe aanvoerroute voor Stein-noord gerealiseerd via een inlaat vanuit de Enkele Wiericke. Het project komt voort uit het Uitvoeringsplan voor de Reeuwijkse Plassen en omstreken (‘Schoon en mooi’), vastgesteld in 2009, ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de KRW. De belasting van de Reeuwijkse Plassen met gebiedsvreemd water wordt teruggebracht. Deze plannen zijn op dit moment in voorbereiding.

De ecologische toestand van het water van Polder Stein en weidegebied is nog onvoldoende. Er zitten  nog veel voedingsstoffen in het water. Hierdoor is het water nog niet voldoende helder waardoor waterplanten nog onvoldoende tot ontwikkeling komen. De visstand is wel voldoende.

We denken dat de maatregelen zoals die nu worden uitgevoerd en gepland zijn voor de eerste planperiode (die loopt tot en met 2015), een positief effect op de waterkwaliteit en de aquatische natuurwaarden hebben. We stellen voor om de tweede plancyclus te gebruiken om gedetailleerdere gegevens te verzamelen. Het monitoringsplan moet de komende periode worden vormgegeven. Op basis van deze gegevens kunnen er nog in dezelfde periode dan wel de derde planperiode (2021-2027) mogelijk aanvullende maatregelen ontwikkeld worden.

Uitkomst gebiedsproces Polder Stein en weidegebied

Tijdens het gebiedsproces is met Staatsbosbeheer gesproken over de plannen in Stein weide. De gebiedspartij is van mening dat er een hogere ambitie voor maatregelen mag komen om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur verder te ontwikkelen. Het gebied heeft nu de bestemming natuur gekregen in plaats van landbouw. Rijnland zal de planperiode van KRW2 gebruiken om het gebied te monitoren. Uit deze monitoring zal blijken of aanvullende maatregelen (in de tweede of derde planperiode) noodzakelijk zijn.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77