Resultaten verkenning

Rijnland heeft de afgelopen maanden verkend wat er in de omgeving op waterbeheergebied leeft, daarnaast zijn de overige ontwikkelingen bekeken die relevant zijn voor de WBP5-planperiode. De resultaten van deze fase zijn opgenomen in bijgevoegde documenten.

De belangrijkste resultaten zijn beschreven in een korte notitie, de kadernota. Wilt u meer weten van een onderwerp? Raadpleeg dan de bijbehorende achtergronddocumenten.

Deze nota en achtergronddocumenten zijn opgesteld naar aanleiding van de tot nu toe opgehaalde en beschikbare informatie die relevant is voor het WBP5-traject.

De documenten:

Kernpunten uit de kadernota:

  • We liggen op koers De belangrijkste opgaven uit het WBP4 zijn al uitgevoerd of liggen goed op koers.
  • Op koers houden Vanwege klimaatverandering en andere ontwikkelingen is het van belang dat we de gang in de uitvoeringsprogramma’s houden, zodat achterstanden tijdig zijn weggewerkt en het watersysteem toekomstbestendig worden gemaakt.
  • Kaders De maatschappelijke doelen (in termen van gewenste effecten) en de opgaven die hieruit volgen voor Rijnland moeten scherper gedefinieerd worden. Op deze manier kunnen deze in het WBP5 vertaald worden in haalbare en betaalbare maatregelen. In de kadernota is hiertoe een eerste aanzet gedaan.
  • Rol waterschap De maatschappij verandert en daarmee het regionale waterbeheer. Dit vraagt om een helder toekomstperspectief over de rol die het waterschap wil gaan spelen.
  • Van buiten naar binnen Samenwerking met de omgeving (inclusief inwoners), bewustwording en onderling vertrouwen zijn essentieel om de belangrijke wateropgaven in de huidige complexe omgeving te realiseren. Het ingezette participatietraject dient dan ook een vervolg te krijgen.