Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder

Op veel plaatsen in de polder is de kans op wateroverlast groter dan de norm. De hooggelegen peilvakken storten over op laaggelegen peilvakken. Dat vergroot de kans op wateroverlast in de lage delen. In de hoofdwatergang vindt opstuwing plaats door een te kleine duiker onder de Kerkweg. Tenslotte moet er een nieuw peilbesluit worden genomen.

Peilbesluit

Het nieuwe peilbesluit voor deze polder lag tot en met 4 april 2014 ter inzage. In het nieuwe peilbesluit blijven de peilen over het algemeen gelijk aan wat ze nu zijn. Alleen voor de grootste peilvakken in het bovenland wordt een peilverlaging voorgesteld die gelijk is aan de opgetreden maaivelddaling. De samenvatting van het peilvoorstel vindt u rechts op deze pagina.

Vervangen stuwen

Om het water beter te kunnen verdelen over de peilvakken gaat Rijnland de bestaande stuw tussen één van de hoge peilvakken en het lage deel van de polder vervangen door een automatisch bedienbare stuw. Daarnaast wordt er een extra stuw gebouwd. Deze maakt het mogelijk om bij wateroverlast ook vanaf de andere kant van het peilvak water te kunnen afvoeren. De uitvoering is gepland in de winter van 2014/2015.

Vervangen duikers

De duiker onder de Kerkweg is te krap. Daardoor stroomt het water niet snel genoeg weg en stuwt het op. De duiker wordt daarom vervangen door een groter exemplaar. Dit verbetert de afvoer naar het gemaal. De vervanging is in voorbereiding en wordt in de winter van 2014/2015 uitgevoerd.

Wateroverlast

Een aantal percelen in de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder ligt zo laag dat de eigenaren met enige regelmaat wateroverlast ervaren.

De laaggelegen percelen in de hooggelegen peilvakken langs de Oostkanaalweg zouden gebaat zijn bij ophoging. Vanwege de onzekere toekomst van de (glas)tuinbouw in het gebied, heeft de VV echter besloten dit niet op korte termijn te doen. Deze oplossing wordt uitgesteld tot 2027, of tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de ruimtelijke bestemming van het gebied.

In 2014 heeft Rijnland de mogelijkheden bekeken om voor de te lage percelen in het lage deel van de polder te voldoen aan de normering voor wateroverlast.

Wat doet Rijnland nog meer?

In de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder werkt Rijnland aan de kadeverbetering langs de Schoutenvaart.