Vlietland (gebiedsproces)

Vlietland is een recreatie- en watersportgebied in de provincie Zuid-Holland en ligt tussen Leiden en Leidschendam. Het gebied ligt langs de Vliet en de rijksweg A4 in de gemeente Leidschendam-Voorburg tegenover de plaats Voorschoten. Vlietland is onderdeel van het boezemstelsel van Rijnland en staat op verschillende punten in open verbinding met andere boezemwatergangen, te weten: de Vliet aan de westzijde en de Meerburgerwatering aan de oostzijde. Het hart van Vlietland wordt gevormd door de Meeslouwerplas en de Noordplas. Tussen deze plassen liggen twee eilanden.

vlietland2

De diepe plassen zijn ontstaan door zandwinning in de zeventiger tot de negentiger jaren. Er is echter meer zand gewonnen dat gepland waardoor de oevers instabiel zijn geworden. Er vinden thans maatregelen plaats om dit probleem op te lossen: de oevers worden verondiept. We hebben deze maatregel opgenomen in de KRW-plannen. Bij de maatregel hoort ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van een krekengebied. Daarnaast bevat het onderstaande gebiedsdocument andere mogelijke maatregelen om de ecologische kwaliteit van het gebied te verbeteren.

Resultaten gebiedsproces Vlietland

Tussen mei 2013 en september 2013 zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen die belangen hebben in het KRW-waterlichaam Vlietland.

Isoleren

Vanuit Recreatiecentrum Vlietland B.V. zijn er grote bezwaren tegen het Isoleren, omdat dit de doorvaarbaarheid zou beperken. Dit zou zeer negatief zijn voor het gebruik van de wateren in Vlietland door waterrecreanten. Isoleren van meren en/of waterwegen in Vlietland zou grote schade veroorzaken voor de exploitatie van de in Vlietland gevestigde bedrijven en verenigingen. Rijnland zelf heeft ook ondervonden dat isoleren geen reële en effectieve maatregel is.

Natuurvriendelijke oevers

Het is niet precies duidelijk wat wordt bedoeld met natuurvriendelijke oevers en natuurvriendelijk onderhoud. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers met een flauw talud, waarop vegetatie tot ontwikkeling kan komen. Natuurvriendelijk onderhoud is onderhoud waarbij niet meer en niet vaker gemaaid wordt dan noodzakelijk is de aan- en afvoerfunctie en voor de scheepvaart.

Groenservice Zuid-Holland meldt dat de voorgestelde 80 m natuurvriendelijke oever wat te breed lijkt, zeker wanneer deze op het land moet worden aangebracht. Naar ons idee is er echter geen sprake van aanleg van natuurvriendelijke oevers op het land. De BAM heeft een (nieuw) inrichtingsplan gemaakt. De omvang van natuurvriendelijke oevers daarin is kleiner dan wij in onze eerste KRW-plannen hadden opgenomen.

Steigers

Aanleg van steigers kan onderdeel zijn van de maatregelen ter bescherming van de oevers. Naar ons idee gaat het dan om zonering van de recreatie. Ook als het een bijdrage levert aan KRW-doelen zien wij als Rijnland niet de aangewezen instantie voor de realisatie. 

Menger

De menger die momenteel tijdens het zwemseizoen in werking is, heeft een positieve invloed op de (zwem)waterkwaliteit. Deze blijft draaien.

Afvalwater

Een punt van aandacht is de verplichting van vuilwatertanks in recreatievaartuigen. Momenteel is er geen handhaving en zijn er geen lozingspunten in de omgeving van Vlietland aanwezig. De partijen geven aan dat recreatie-ondermeningen innamepunten moeten verzorgen en moet het waterschap handhaven (controleren op illegale lozingen).

Waterkwaliteitsmetingen

Vanuit natuur en milieuorganisaties is het van belang dat niet alleen de waterkwaliteit in Vlietland wordt gemonitord, maar tegelijkertijd ook in de Vliet en de Meerburgerwatering met dezelfde frequentie als in de Meeslouwerplas. Dit zorgt ervoor dat bepaalde situaties (bijvoorbeeld vervuiling) in de Meeslouwerplas beter te verklaren zijn. Het monitoringsprogramma is volgens ons echter na lange discussies met de klankbordgroep Meeslouwer tot stand gekomen. We willen het monitoringsprogramma niet aanpassen, omdat dit naar verwachting opnieuw tot veel discussies zal leiden. Het is een gepasseerd station.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail (mailto:KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77.