Vogelplas Starrevaart (gebiedsproces)

Vogelplas Sterrevaart is een wat bijzonder waterlichaam. Deze plas is gegraven ter compensatie voor de door de zandwinning verloren natuurwaarden in de naastgelegen Meeslouwerpolder (huidig waterlichaam Vlietland). De inrichting en het beheer van de plas zijn volledig op vogeldoelstellingen gericht. De aanwezigheid van veel watervogels kan tot voedselrijk en troebel water leiden, waarin ondergedoken waterplanten moeilijk tot ontwikkeling kunnen komen. In vrijwel alle waterlichamen streven we naar helder water met ondergedoken waterplanten. Voor Vogelplas Sterrevaart wijken we daar van af. Hier vinden we de doelstellingen voor de vogels belangrijker. Dat daar een wat minder goede waterkwaliteit bij hoort, accepteren we.

vogelplas starrevaart

 Voor de eerste planperiode waren enkele maatregelen geformuleerd: het verondiepen van een gedeelte van de plas, de aanleg van een rietland en de aanleg van een vooroeververdediging. Later is besloten de uitvoering van deze maatregelen door te schuiven naar de tweede KRW-planperiode, die loopt van 2016 tot en met 2021. We stellen voor deze maatregelen voor de tweede planperiode zo te laten staan.

Resultaten gebiedsproces vogelplas starrevaart

Tussen mei 2013 en september 2013 zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen die belangen hebben in de KRW-lichamen Vlietland en Vogelplas Starrevaart. De volledige samenvatting is te lezen in het gebiedsdocument. 

De belangrijkste gemaakte opmerkingen zijn:

  • Voorgestelde maatregel nr. 6 (aanleg / vervanging vooroeverconstgructie) is uitgevoerd en kan komen te vervallen.
  • De ideale situatie in de vogelplas is dat wanneer de slikplaat bij de laagste waterstand door natuurlijk peilverloop net droog komt te staan. Momenteel wordt het meest oostelijke deel van de plas beheerd als rietland. Natuur- en milieuorganisaties staan verder positief tegenover de voorgestelde maatregelen
  • Vanuit GZH is het van belang dat er een onafhankelijk peilbeheer is. Momenteel is het niet duidelijk wie het beheer over het peil heeft. Het lijkt verstandig hier afspraken over te maken.
  • GZH staat positief tegenover de ontwikkeling van nieuw riet, alleen lijkt het gebied dat staat aangegeven in het gebiedsdocument wat te groot. De gemeente Leidschendam-Voorburg staat positief tegenover de aanleg van rietvelden.
  • Een mogelijk belang vanuit de gemeente is een zichtlijn vanaf de Meeslouwerplas.

Onze reactie op deze opmerkingen is, dat het wellicht goede suggesties zijn. De maatregelen moeten met de beheerder van de plas (provincie Zuid-Holland) besproken worden.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail (KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77.