Watergebiedsplan Lisse

In Lisse ligt een watersysteem dat sterk verstedelijkt is geraakt in de afgelopen decennia. Er is weinig oppervlaktewater aanwezig en een aantal sloten zijn met lange duikers verbonden met elkaar. Het rioolstelsel voldoet aan de normen, maar bij extreme neerslag kunnen zeer lokaal problemen ontstaan bij o.a. laaggelegen delen.

Het doel van het afwateringsplan is om gezamenlijk (gemeente en waterschap) tot een optimaal waterbeheer te komen in de polders van Lisse. Hierbij worden knelpunten waar mogelijk verholpen en wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Het plan bevat:

  1. Een peilbesluit voor drie inliggende polders.
  2. Een lijst en kaart met fysieke knelpunten in Lisse, zowel in riolering, openbare ruimte als watersysteem.
  3. Een lijst met maatregelen waarmee de waterhuishouding op orde komt.
    Dit kunnen zowel maatregelen in de riolering, het oppervlaktewater als in de stedelijke inrichting zijn. Een deel van deze maatregelen geldt voor de lange-termijn, aangezien de uitvoerbaarheid met ruimtelijke ontwikkelingen samenhangt.
  4. Een visie voor de ontwikkeling van Lisse op het gebied van ruimte en water die houvast geeft aan stedenbouwkundigen en architecten.

Plangebied

Het plangebied omvat de grootste polders binnen de gemeente Lisse. Het deel binnen de bebouwde kom dat tot de boezem behoort, valt niet binnen het watergebiedsplan, maar wel binnen de zoektocht naar oplossingsrichtingen. Onderstaand kaartbeeld geeft de drie polders weer waarvoor het plan wordt opgesteld.

Planning

De drie polders werken vrij complex. Hierdoor wordt de planfase verspreid over 2015 en 2016. Begin 2016 worden er gebiedsavonden georganiseerd waarbij u als burger van harte welkom bent om input te leveren aan het plan, mee te denken met oplossingsrichtingen of meer onderbouwing te geven van bestaande knelpunten. Aankondiging van deze avonden worden gedaan via de website en een advertentie in de lokale krant.


 Polders watergebiedsplan Lisse