Westeinderplassen (gebiedsproces)

De Westeinderplassen zijn ontstaan door turfwinning. In het noordelijk deel is nog het patroon van petgaten en legakkers zichtbaar. Het gebied is later niet drooggemalen. Er vindt beroeps- en pleziervaart plaats en beroeps- en hengelsportvisserij. De plassen staan in open verbinding met de boezem. Van de plassen vindt inlaat plaats naar de omliggende polders.

De gehalten van voedingsstoffen in het water zijn hoog. Toch is het water helder. Dit komt door de aanwezigheid van driehoeksmosselen, die het water filtreren. Wel zijn er regelmatig blauwalgen die problemen geven voor de zwemwaterkwaliteit. Ondanks de helderheid van het water, groeien er vrijwel geen waterplanten. De visbiomassa is matig hoog. Er komen veel meervallen voor. Dit zijn rovers en hebben een positieve invloed op het ecosysteem. We willen uitzoeken of we het positieve effect van de driehoeksmossel kunnen nog meer kunnen stimuleren. Daarnaast kunnen er meer natuurlijke oevers worden gerealiseerd om de ecologische kwaliteit te verbeteren.

westeinderplassen

Resultaten gebiedsproces Westeinderplassen

Om een beeld te krijgen van de beleving van de Westeinderplassen bij externe partijen is gesproken met de gemeente Aalsmeer, Stichting de Bovenlanden en de stichting Aalsmeer Westeinder Promotie.

De gemeente Aalsmeer ontwikkelt een visie op het Uiterweggebied in het noordoosten van de Westeinderplassen. Hierin staan recreatie en natuur centraal en wordt de ontwikkeling van de Groene As opgenomen. Binnen deze ecologische verbindingszone kunnen natuurvriendelijke oevers een bijdrage leveren aan de KRW doelen. De recreatie heeft in dit gebied behoefte aan meer mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en doorvaarten naar de Ringvaart.

De gemeente heeft samen met Rijnland de intentie om voor de gehele Westeinder Plassen een toekomstvisie op te stellen waarin thema’s zoals waterkwaliteit, recreatie, natuur en veiligheid samen komen. De stichtingen geven beide aan hier graag aan mee te werken.

De partijen merken op dat het watersysteem de laatste jaren helderder is geworden. Wel wordt geconstateerd dat met name de waterplanten uit de sloten zijn verdwenen. Doordat de seringenkwekers het gebied (om uiteenlopende redenen) niet meer baggeren slibt dit systeem ook langzaam dicht.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail (mailto:KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77.