Zegerplas

De Zegerplas staat aan de oostzijde in verbinding met het Aarkanaal, aan de westzijde met de Oude Rijn (via de gekanaliseerde Kromme Aar) en aan de noordzijde met het riviertje de Kromme Aar. Het boezemstelsel wordt actief doorgespoeld. De Zegerplas ontvangt water vanuit de zuidelijke tak van het Aarkanaal. De uitstroom van de plas is naar het westen gericht: via de gekanaliseerde Kromme Aar naar de Oude Rijn. De herkomst van het water is uit de Oude Rijn en in de zomer komt het water uit de Hollandse IJssel.

zegerplas vanaf oostkant3

De verblijftijd van het water in de Zegerplas is relatief kort, doordat het water in open verbinding staat met de boezem. In het gebied vindt geen kwel plaats, maar is juist sprake van een (zeer lichte) wegzijging. De oevers zijn steil, evenals het onderwatertalud.

In de eerste planperiode (2009-2015) heeft Rijnland één maatregel uitgevoerd: het verticaal mengen van de plas door het plaatsen van een bellenbeluchter. Problemen met groei van blauwalgen zijn daardoor sterk verminderd.

Via een diagnose aan de hand van ecologische stuurfactoren hebben we gezocht naar maatregelen die de ecologische kwaliteit verder kunnen verbeteren. Daaruit komt het volgende:

  • De belasting van de plas met fosfor is (veel) te hoog. Dat dit niet tot directe problemen leidt, komt door de verticale menging. Het Hoogheemraadschap ziet verticale menging echter niet als duurzame en permanente oplossing. Daarom gaan we zoeken naar alternatieven. We denken op dit moment vooral aan hydrologische isolatie, eventueel in combinatie met afkoppelen of zuiveren van het water van gemaal Ridderveld. Dat onderzoek gaan we in de tweede planperiode (2016-2021) uitvoeren. De maatregelen die daaruit voortkomen zetten we voor de derde planperiode (2022-2027) “op reserve”.
  • Hoewel het lichtklimaat (mede door de verticale menging) op orde is, komen ondergedoken waterplanten niet of nauwelijks tot ontwikkeling. We gaan onderzoeken hoe dat komt. Dat onderzoek voeren we tegelijk in andere waterlichamen uit, waar dit probleem ook speelt. Voor dit onderzoek hebben we subsidie van de provincie Noord-Holland gekregen.
  • De norm voor ammonium wordt overschreden. We gaan de oorzaak daarvan onderzoeken. Ook dit onderzoek voeren we tegelijk voor andere waterlichamen uit, waar dit probleem ook speelt.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument vragen, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail mailto:KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77.