Zoetermeerse plas (gebiedsproces)

De Zoetermeerse plas (dat is inclusief de Noordhovense plas) heeft een recreatieve functie. Er is een zwemstrand, een speelvijver. Er mag niet met motorboten gevaren worden, maar er zijn wel twee jachthaventjes en twee zeilverenigingen. De plas is ontstaan door zandwinning. Het talud onder water is direct vanaf de oever vrij steil.

De plas ontvangt veel water vanuit gemaal De Leyens. Dit gemaal slaat het water uit van de Drooggemaakte Grote Polder en de Nieuwe Driemanspolder. Vanuit de plas wordt het water naar de boezem gepompt, maar er is ook een gemaal om de Wetering, een tussenboezem, van water te voorzien. Vanuit deze tussenboezem zijn diverse inlaten, ondermeer voor doorspoeling van stedelijke wateren in de Nieuwe Driemanspolder (stedelijk gebied). Feitelijk wordt er zodoende water rondgepompt.

Er zijn plannen in een vergevorderd stadium om de Droogemaakte Grote Polder (DGP) in te richten als noodberging. De polder wordt dan van bovenbeschreven systeem losgekoppeld en krijgt een eigen afvoer (via een sifon onder de Limietsloot) om de bestaande afwatering van de DGP op het stedelijk gebied van Zoetermeer in stand te houden. Daarnaast wordt de Nieuwe Driemanspolder (bedoeld wordt het stedelijk gebied) via een andere route afgevoerd. Vanuit het stedelijk gebied van Zoetermeer wordt het door de aanleg van het recreatie-/piekbergingsgebied N3MP mogelijk dit gebied regulier te laten afwateren op de N3MP, waardoor de hoeveelheid overtollig water die gemaal De Leyens anders zou uitmalen op de Zoetermeerse Plas, sterk zal worden teruggebracht.

Resultaten gebiedsproces

Sinds 2013 wordt  met de gemeente gesproken over de KRW plannen voor de Zoetermeerse plas. Het toekomstige waterbeheer heeft gevolgen voor de prioritering van het baggerwerk. Ook biedt dit nieuwe kansen om een Rekening Courant in te richten voor de Berging van water. Op basis daarvan kan nu al ruimte opgebouwd worden in het watersysteem voor eventuele toekomstige wijzigingn in de inrichting bijvoorbeeld ten gevolge van toenemende verharding op te vangen. Hiermee wordt de samenwerking steeds beter..

Westelijk gebied plas

Er zou een gebied direct ten westen van de plas zijn dat ook op de plas afwatert. Dit gebied is wel bij onze berekeningen meegenomen. De afwatering gebeurt overigens niet via directe drainage maar via een gemaaltje. Deze post is overigens zeer klein (minder dan 1%) op de totale water- en fosforbalans.

Waterbalans

Er zijn diverse opmerkingen gemaakt om het waterbeheer in het stedelijk gebied beter in beeld te krijgen. Zo is de wens geuit een waterbalans voor het stedelijk gebied op te stellen en de kwel beter in beeld te krijgen. Ook zijn er nuttige suggesties gedaan om de kwaliteit van het stedelijk water te verbeteren.   Het  Het plan  is nu het stedelijk gebied in reguliere situaties niet meer via gemaal De Leijens via de Zoetermeerse plas af te voeren. ,Daarom wordt geen verdergaand onderzoek meer gedaan naar het opzetten van het peil of het zuiveren van inlaatwater en aanpassingen in het doorspoelregime.  dit onderzoek niet nodig.

Alleen in situaties met hevige neerslag wordt de Zoetermeerse plas gebruikt voor waterberging van het stedelijk gebied. De Nieuwe Driemanspolder (stedelijk gebied) is een apart waterlichaam. Dit waterlichaam hebben we nog niet in detail geanalyseerd omdat dat voor de derde KRW-planperiode stond gefaseerd. Nu het waterbeheer van de polders wordt gewijzigd, is het wellicht verstandig om die prioritering aan te passen.

Rietfilter

De suggestie om het boezemwater dat naar de Zoetermeerse plas wordt aangevoerd via een helofytenfilter (rietfilter) te zuiveren is volgens ons geen geschikte maatregel. Ten eerste werken helofytenfilters vaak niet goed als het om zuivering van oppervlaktewater gaat. Helofytenfilters zijn oorspronkelijk bedoeld voor de zuivering van afvalwater (kleine huishoudens, riooloverstorten etc). Ten tweede is het debiet van het aangevoerde water groot. Dit betekent dat er een zeer groot helofytenfilter nodig zou zijn. Deze ruimte is eenvoudig niet beschikbaar. Tot slot is het geplande beheer nu zo dat alleen in bijzindere situaties water naar de Zoetermeerse plas zal worden afgevoerd.  

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail mailto:KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77