Zowel ruimte voor water als minder ruimteverlies akkerbouwer

Het hoogheemraadschap van Rijnland is vooruitlopend op de uitvoering van het watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken een pilot gestart met een akkerbouwer. In deze proef worden watergangen verbreed en aangelegd met steilere oevers dan gebruikelijk. De uitkomst van deze proef is belangrijk voor de omliggende akkerbouwers omdat steile oevers minder ruimteverlies tot gevolg hebben dan flauwere (geleidelijk aflopende) oevers. Akkerbouwer van Woerden was bereid om als eerste akkerbouwer een steile oever aan te leggen.

Verbreding

Om het risico op  wateroverlast te beperken moet een groot aantal watergangen worden verbreed in de Vriesekoopschepolder, conform het watergebiedsplan. Dit is noodzakelijk om het water bij neerslag snel naar het gemaal af te kunnen voeren. Met deze pilot - die ca. 2 jaar duurt -  wil Rijnland testen of steile oevers zowel tegemoet komen aan de wens van Rijnland (ruimte voor water) als aan de wens van de akkerbouwers (zo min mogelijk ruimteverlies). De akkerbouwers worden hierbij zoveel mogelijk ontzien, als het verantwoord is met het oog op afkalving en oeverstabiliteit.

Pilot

Deze proef moet uitwijzen of steilere hellingen zonder beschoeiingen uitkomst bieden. Daarbij staan de taluds onder invloed van aanwezig loopzand, peilwisselingen en landgebruik. De pilot is uitgevoerd aan één zijde van de hoofdwatergang naar het poldergemaal in de Vriesekoopschepolder. De polder bestaat voor een groot deel uit (zware) zavelgronden. Eigenaar van Woerden heeft de verbreding van die watergang zelf uitgevoerd, deels als compensatie voor het dempen van sloten iets verderop. 

Akkerbouwer van Woerden licht toe: "In overleg met elkaar kom je er altijd wel uit. Als je een sloot dichtgooit weet je dat je nieuw water moet graven, daar ontkom je gewoon niet aan. Bij elkaar heb ik 1100 meter sloot dichtgereden, 2200 m2 nieuw water gegraven en zo'n 5000 kuub grond verreden. Op de lange termijn, is de winst van het dempen en graven dat je in plaats van drie blokken land maar een blok hebt. Dat win je terug in de efficiëntie van werken en minder slootkantonderhoud. Daarbij heb je minder teeltvrije zones langs de sloot en win je grondoppervlak uit de gedempte sloottaluds." Van Woerden heeft wel bedenkingen bij het watergebiedsplan: "In het watergebiedsplan gaat het peil van NAP -6.45m naar NAP -6.10m. In natte tijden is het belangrijk dat we hier in het laagste deel van de polder niet onder lopen. Daarom vind ik -6.30 NAP een mooi akkerbouwpeil voor deze polder, dan is er een buffer."

Watergebiedsplan

"Er is nu eenmaal behoefte aan ruimte voor water om zo wateroverlast bij (extreme) neerslag te kunnen beperken. Als we samen met de grondgebruikers ook het ruimteverlies kunnen beperken, dan slaan we twee vliegen in een klap. Ik ben dan ook blij dat de heer van Woerden wilde meewerken aan deze proef", aldus Aad Straathof (hoogheemraad van Rijnland). De verwachting is dat het watergebiedsplan op 26 september a.s. wordt vastgesteld in de Verenigde Vergadering van Rijnland. Voorbereiding op de uitvoering kost ongeveer twee jaar. Met veel belangstelling volgen we de komende 2 jaar hoe deze oever zich houdt.