Zuid- en Noordeinderpolder

De afwatering van de percelen langs de Oude Rijn verloopt moeizaam. Er zijn veel stuwen, dammen en duikers die het peil regelen.

Het peilbesluit voor deze polder is verlopen. Het beheer is versnipperd door de vele peilvakken, die niet allemaal nodig zijn voor de waterhuishouding. Er zijn bovendien verschillende onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen.

Peilbesluit

In 2013 en 2014 heeft Rijnland ter voorbereiding op het peilbesluit met eigenaren in de polder overlegd. Zo verkenden we of het peil in het kleine peilvak langs de Nieuwkoopseweg kan worden verlaagd en is met de eigenaren langs de Kortsteekterweg gesproken over het verbeteren van de afwatering. Daar hangt de peilvakgrens vervolgens weer mee samen. Inmiddels is het peilbesluit ter vaststelling behandeld door de Verenigde Vergadering. Het ontwerp-peilbesluit kunt u ook aan de rechterzijde van deze pagina downloaden.

Verbeteren afwatering tussen Kortsteekterweg en wetering

De aan- en afvoer van water in de peilvakken langs de Oude Rijn verloopt moeizaam. Er zijn veel stuwen, dammen en duikers die het peil regelen. Daarom treft Rijnland de komende jaren maatregelen om de water aan- en afvoer te verbeteren. Er is hierover een paar keer overlegd met de eigenaren en ook zijn de bestaande stuwen, dammen en duikers langs de Kortsteekterweg ingemeten. De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt tot een definitief plan.  

De maatregelen die nodig zijn voor verbeteren van de aan- en afvoer in de peilvakken langs de Oude Rijn zijn weergegeven op deze kaart (pdf, 7.5 MB)(7727 kB) (pdf)

Rijnland heeft  een ‘bestek’ opgesteld waarmee de aannemer de maatregelen kan uitvoeren. Rijnland, de aannemer en de (perceel)eigenaren hebben na de zomer  werkafspraken gemaakt. De uitvoering is inmiddels gestart, naar verwachting zijn in het najaar van 2015 de werkzaamheden afgerond.

Baggeren overige watergangen

Rijnland is in de polder bezig om de waterhuishouding op orde te brengen. Dit wordt onder andere gedaan door het nemen van een peilbesluit, het aanpassen en vervangen van stuwen, duikers en dammen en door te baggeren. Vooraf op de baggerwerkzaamheden hebben medewerkers van Niebeek en waterschapslaboratorium Aquon vastgelegd  hoeveel bagger er in de watergangen ligt, en van welke kwaliteit deze bagger is. Op dit kaartje (pdf, 6.5 MB)(8388 kB) (pdf) staan de te baggeren watergangen aangegeven. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in november 2015 afgerond.

Wat doet Rijnland nog meer?

In 2014 werkte Rijnland aan het baggeren van een aantal hoofdwatergangen in de Zuid- en Noordeinderpolder.