Natuur

Door de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder tot een natuur- en recreatiegebied is de natuurkwaliteit van het gebied veranderd. Er ontstaat een steeds gevarieerder natuurgebied, vooral ook door het flexibele waterpeil. Het gebied bestaat voor een groot deel uit open water en natte natuur. Met natte natuur bedoelen wij (zegge)moeras, nat (schraal)grasland, bloemrijk rietland en wilgenstruweel. Daarnaast ontstaat er meer droge natuur, waaronder bloemrijk grasland, droge ruigte en bosschages. De beoogde natuurdoelen zijn vooral van belang voor moerasvogels, amfibieën, vlinders en libellen.

Icoonsoorten die op korte termijn in het gebied worden verwacht zijn o.a. de blauwborst, bruine kiekendief, bittervoorn en rietorchis. Op de langere termijn verwachten we mogelijk ook meer zeldzame soorten, zoals de ringslang en waterspitsmuis. Voor de weidevogels is het gebied nu minder geschikt geworden als broedlocatie, maar als foerageergebied is het gebied wel verbeterd, waardoor deze vogels op andere momenten in het jaar worden verwacht. De overige al aanwezige beschermde soorten, zoals de steenuil, vinden ook in de nieuwe situatie een plek in het gebied.

Headerfoto © Cor de Graaff