Strategische Samenwerkingsagenda’s

Opgaven als klimaatverandering, de woningbouwopgave van de Randstad, de energietransitie, circulaire economie, bodemdaling, de komst van de Omgevingswet en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie vragen van Rijnland een andere manier van sturen en (samen)werken. We kunnen het niet meer alleen. Daarom werken we aan strategische samenwerkingsagenda’s met onze partners. In een strategische agenda worden gezamenlijke ambities vastgelegd, maar kunnen ook concrete uitvoeringsplannen een plek krijgen.