Alphen aan den Rijn

Gezamelijk waterbeleid

Begin 2020 is de Strategische Samenwerkingsagenda (SSA) tussen Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn ondertekend. De SSA is een vervolg op het Stedelijk Waterplan Alphen aan den Rijn uit 2008. De Strategische Samenwerkingsagenda loopt tot en met 2022.

Prioriteiten

Droge Voeten, Schoon Water en een Prettige en Veilige Leefomgeving

Klimaatverandering, de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, de woningbouwopgave in de Randstad en de verwachting dat er vaker extreme neerslag zal voorkomen betekent dat organisaties goed moeten samenwerken om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Goede samenwerking en nazorg is voor het hoogheemraadschap, de gemeente en de veiligheidsregio van groot belang.

Daarnaast willen we samen de gevolgen van klimaatverandering tegen gaan en het landschap hierop aanpassen. Intense regen en  extreme droge zomers zullen vaker voorkomen. Om de regio leefbaar en veilig te houden, strekt de samenwerking zich uit van het verkennen van mogelijkheden tot het daadwerkelijk gezamenlijk uitvoeren en financieren van maatregelen ter verbetering van het watersysteem.

De gemeente en Rijnland hebben de opdracht om de kwetsbaarheid voor de gevolgen van de klimaatverandering in beeld te brengen. Gemeenten en waterschappen doen dit met een stresstest,  die inmiddels is afgerond. De resultaten zijn de basis voor een regionale risicodialoog.

Schoon en gezond water is goed voor de leefomgeving, natuur en recreatie. Daarom wordt gestreefd naar het op peil houden of verbeteren van de waterkwaliteit in de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zwemwaterkwaliteit in de Zegerplas. Verbeteringsmaatregelen, zoals het vergroten van duikers en de aanleg van natuurvriendelijke oevers, dienen het gezamenlijk belang. Vaak kan het uitvoeren van  deze maatregelen worden meegenomen in reconstructies van de openbare ruimte.

Aandacht voor waterstaatkundig erfgoed

Binnen de gemeentegrenzen is veel waterstaatkundig erfgoed aanwezig. Dit zijn bijvoorbeeld windmolens voor bemaling en oude poldergemalen. Samenwerking is ook hier belangrijk om erfgoed met belangrijke historische waarde te behouden

Uitvoeringsprogramma

In  het uitvoeringsprogramma staan onder meer de invoering van de Omgevingswet, de verschillende watergebiedsplannen, waaronder polder Middelburg Tempelpolder en Bentwoud, en de verschillende kadeverbeteringsprojecten op de agenda. Het hoogheemraadschap en de gemeente erkennen de ernst en urgentie van de gevolgen van de klimaatverandering. Naast mitigatie, oftewel tegengaan van klimaatverandering, krijgt adaptatie, oftewel aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, volop aandacht in duurzaamheidsprogramma’s.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u de Strategische Samenwerkingsagenda downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via .