Boskoop en Waddinxveen

Gezamelijk waterbeleid

Gezamelijk waterbeleid

Het stedelijk waterplan van de gemeente Waddinxveen is in 2010 vastgesteld als een gezamenlijk waterplan met de gemeente Boskoop. Vanwege fusie van de gemeente Boskoop met Alphen a/d Rijn in 2014 worden hier alleen de maatregelen in Waddinxveen belicht.

In de gemeente Waddinxveen zijn geen grote knelpunten met betrekking tot de hoeveelheid water en de waterkwaliteit is matig tot redelijk. Op het gebied van waterbeleving en ecologie is meer winst te behalen.

Gerealiseerde projecten

In de periode 2010 – 2014 zijn in de gemeente Waddinxveen een aantal maatregelen uitgevoerd.  Dit zijn onder andere:

  • Verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in de Petteplas;
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers in de Petteplas, de Zuiveringsplas en Groenswaard;
  • Instellen van een gemeentelijk waterloket op de website.

Planning

Voor de periode 2015 - 2016 zijn Rijnland en de gemeente nog in overleg over de te nemen maatregelen. 

Deelnemende partijen aan waterplan

Het waterplan is destijds opgesteld door de gemeenten Boskoop en Waddinxveen samen met de hoogheemraadschappen Schieland-Krimpenerwaard en Rijnland. De plannen zijn afgestemd met verschillende partijen zoals wijkraden en belangenorganisaties (onder andere Kring Boskoop en de Waddinxveense Hengelsportvereniging). Op dit moment overleggen Rijnland, de gemeente Waddinxveen en het hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard regelmatig samen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over stedelijk waterplan van de gemeente Waddinxveen kunt u contact opnemen met Afdeling Beleid en Planvorming via telefoonnummer (071) 306 30 63 of klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte van de gemeente Waddinxveen via telefoonnummer 14 0172.