Gouda

Gezamelijk waterbeheer

Gezamelijk waterbeheer

In Gouda bestaat, met name in de binnenstad, een kwetsbaar evenwicht tussen te nat en te droog. Enerzijds mag bij een regenbui geen wateroverlast ontstaan; anderzijds moet het waterpeil wel hoog genoeg zijn om de houten funderingen te conserveren en om extra inklinken van de bodem te voorkomen. Om daar iets aan te doen, stond in het voorgaande waterplan dat het Goudse watersysteem meer ruimte moet krijgen, om zo ook tijdens neerslagpieken de veiligheid te waarborgen.

De afgelopen jaren is hierin fors geïnvesteerd en het oppervlaktewatersysteem is met ruim 23.000 m2 uitgebreid. Toch blijft de waterstand met name in de Goudse binnenstad een belangrijk aandachtspunt. Andere onderwerpen die in de actualisatie van het Goudse waterplan aan de orde komen zijn: gezond water, baggeren en de beleving van water.

Stand van zaken

Op dit moment zijn we bezig met het uitvoeringsplan. Samenwerking verloopt voorspoedig.

In 2015 zal het waterplan in zijn huidige vorm worden afgerond. Samen met de gemeente Gouda wordt bekeken hoe de samenwerking op gebied van waterbeheer voortgezet kan worden.

Belangrijkste maatregelen

  • Onderzoek naar gevolgen verder gaande bodemdaling voor de binnenstad en toekomstige wateroverlast.
  • Het vergroten van te krappe duikers, waarbij het uitgangspunt werk-met-werk maak mogelijkheden zijn.
  • Voorlichting en educatie over water.
  • Instellen van een regulier overleg tussen waterschap, gemeente en Cyclus (die het beheer van de openbare ruimte voor Gouda uitvoert) voor onderhoud en beheer.

De uitvoeringsmaatregelen van het waterplan worden in samenwerking met de gemeente Gouda in de periode 2011-2015 uitgevoerd.

Deelnemende partijen

Naast de gemeente Gouda is ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard deelnemer in dit waterplan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Waterplan Gouda kunt u contact opnemen met afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.