Gouda

Gezamelijk waterbeheer

Het klimaat verandert. We moeten er rekening mee houden dat we steeds meer te maken krijgen met lokale hevigere regenbuien en langere periodes van droogte. Door bodemdaling neemt wateroverlast toe en ontstaat meer schade aan infrastructuur, openbare ruimte en gebouwen. Ingrepen in het waterbeheer, grondwatergebruik en belasting van ondergrond versnellen bodemdaling. Deze ontwikkelingen zetten druk op het watersysteem.

Doel en ambitie

Zowel de gemeente Gouda als het hoogheemraadschap van Rijnland spannen zich in om ook voor de toekomst het watersysteem robuust genoeg te houden. Daar hebben we elkaar ook bij nodig; alleen samen met bewoners, bedrijven en instellingen kunnen we de veranderingen in het klimaat het hoofd bieden.

Met de bestuurlijke strategische samenwerkingsagenda geven Gouda en Rijnland aan op welke onderwerpen en op welke wijze op langere termijn zal worden samengewerkt. Het gaat nadrukkelijk om een bestuurlijke agenda; de uitwerking van hetgeen bestuurlijk is geagendeerd wordt vervolgens uitgewerkt in bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeks- of uitvoeringsprojecten. De strategische samenwerkingsagenda is begin 2019 door beide colleges vastgesteld.

Met de strategische samenwerkingsagenda staan we samen voor een robuust klimaatbestendig watersysteem in een toekomstbestendig, leefbaar en stevig Gouda.

Onderzoeks- en uitvoeringsprojecten

Op de lijst van projecten die samen opgepakt worden staat onder meer de aanpak voor de bodemdaling in de binnenstad beheersbaar te houden, maatregelen voor klimaatadaptatie die kunnen worden gekoppeld aan rioleringsprojecten en de volgende fase van de versterking van de IJsseldijk. 

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u deze Strategische Samenwerkingsagenda downloaden (pdf, 11.7 MB). Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 3535 of via de mail .