Haarlem

Gezamelijk waterbeleid

Gezamelijk waterbeleid

Rijnland en de gemeente Haarlem werken sinds 2004 aan de uitvoering van het Integraal Waterplan Haarlem (IWP). Sinds die tijd zijn er de nodige ontwikkelingen geweest op het gebied van beleid en regelgeving voor het waterbeheer. In combinatie met de ervaringen tijdens de uitvoering van het maatregelenpakket was dit aanleiding om het waterplan te evalueren en, waar nodig, te actualiseren. Deze actualisatie heeft geresulteerd in het Integraal Waterplan Haarlem 2014.

Het doel van het waterplan is tweeledig: de lange termijnvisie is een toetsingskader voor watergerelateerde projecten in de gemeente. Daarnaast bevat het plan een uitvoeringsprogramma voor het oplossen van bestaande knelpunten.

Stand van zaken

In het oorspronkelijke waterplan (2004) waren veel nieuwe watergangen voorzien. In de praktijk blijkt het moeilijk en tijdrovend in een volgebouwde omgeving meer ruimte voor water te maken. De planning voor deze werken is daarom realistischer gemaakt. De noodzaak om veel extra water te maken is ook minder geworden omdat de ambitie om van Haarlem een zelfvoorzienend systeem met veel extra berging op boezemniveau te maken is verlaagd. In het waterplan wordt ingezet op het op orde houden van het systeem en het verbeteren van de waterstructuur. Het beleid voor de aanleg van Natuurvriendelijke oevers is aangepast. Verder wordt ingezet op het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering, maar er wordt ook een afweging gemaakt op welke plaatsen dat doelmatig is.

In de praktijk bleek het lastig een lange termijnplanning aan te houden. Door ontwikkelingen in de stad en de economie waren planningen snel achterhaald. Daarom is in het geactualiseerde plan een indicatief uitvoeringsprogramma met maatregelen gegeven, maar zal per jaar concreet worden afgesproken welke projecten het eerst worden opgepakt.

Belangrijkste maatregelen

De belangrijkste projecten zijn daarbij:

  • Aanleg centrale watergang Waarderpolder;
  • Onderzoek duinwatersysteem;
  • Oplossen van knelpunten in het watersysteem;
  • Tracéstudies ten behoeve van de verbetering van de structuur van het watersysteem;
  • Een aantal onderwerpen (Samenwerking in de afvalwaterketen, afkoppelen verhard oppervlak en bestrijding grondwateroverlast) wordt nader uitgewerkt in het verbreed GRP.

De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond, toekomstbestendig watersysteem, met een hoge belevingswaarde en relevante gebruiks- en natuurfuncties.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u het Waterplan Haarlem downloaden, evenals de bijlagen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem via telefoonnummer (023) 511 51 15.