Haarlemmermeer

Gezamelijk waterbeleid

In maart 2015 is de Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland door het algemeen bestuur van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer vastgesteld.

De Samenwerkingsagenda bestaat uit volgende delen:

 • de Strategische agenda 2015-2030 – zijnde de lange termijn, de opgave en de ambitie.
 • de Uitvoeringsstrategie 2015-2030
 • het Waterplan 2015-2030
 • een globaal Maatregelenpakket voor de lange termijn (2015-2030)
 • een concreet Uitvoeringsprogramma voor de korte termijn (2015 – 2017)

De gezamenlijk ambitie is om te komen tot een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem.

Gekozen is voor het opstellen van een lange termijn ambitie en doelen voor een periode van 15 jaar en een concreet uitvoeringsprogramma voor een periode van 3 jaar. Het uitvoeringsprogramma 2015 – 2017 bevat totaal 50 maatregelen.

Ambitie

De gezamenlijk ambitie is om te komen tot een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. De hoofdlijnen voor deze ambitie zijn al in oktober 2012 vastgesteld door de gemeenteraad in de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030. In het rapport ‘Water in de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030’, ook wel ‘het Waterboek’ genoemd, is alle kennis vervat waarom en hoe we deze ambitie kunnen waarmaken.

Uitgangspunt is een integrale benadering. Het oppervlaktewater-, grondwater- en het afvalwatersysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden als één watersysteem benaderd. De ambitie is nader uitgewerkt voor de thema’s:

 1. Ruimte voor water
 2. Flexibel peilbeheer
 3. Verbetering waterkwaliteit en ecologie
 4. Anders omgaan met regen- en afvalwater
 5. Doelmatig beheer grondwater

Belangrijkste maatregelen

Het Uitvoeringsprogramma 2015-2017 betreft een lijst van 50 maatregelen. Enkele aansprekende projecten zijn.

 • Opzetten en uitvoeren van een klimaatstresstest voor stedelijk gebied.
 • Haalbaarheidsonderzoeken naar de invoering van flexibel peilbeheer.
 • Treffen van maatregelen in de kern Zwanenbrug ter bestrijding van wateroverlast.
 • Aanleggen drainagevoorzieningen in Linquenda, Rijsenhout en Zwanenburg.
 • Vormgeven grondwatereffectrapportage.
 • Samenwerking op het gebied van voorlichting en klachtenafhandeling.

In 2017 wordt een nieuw Uitvoeringsprogramma vastgesteld voor een volgende periode van 3 jaar. Zodoende blijven we flexibel in de uitvoering zonder de ambitie en doelen voor de langere termijn uit het oog te verliezen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Waterplan Haarlemmermeer kunt u contact opnemen met Afdeling Beleid- & Planontwikkeling , team Proces & Omgeving , via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer via telefoonnummer 0900 1852 (lokaal tarief) of digitaal via het contactformulier.