Oegstgeest

In maart 2019 is de Strategische Samenwerkingsagenda (SSA) tussen Rijnland en de gemeente Oegstgeest vastgesteld en ondertekend. Aanleiding voor de samenwerking zijn onder meer de steeds grotere gevolgen van klimaatverandering en de komst van de Omgevingswet.

De Strategische Samenwerkingsagenda (pdf, 849 kB) loopt tot en met 2022. Er is een uitvoeringsagenda vastgesteld voor 2019-2020.

Prioriteiten

In de SSA zijn vier prioriteiten benoemd:

  • Schoon en gezond water
  • Aanpassen leefomgeving aan veranderend klimaat
  • Integraal waterketenbeheer
  • Omgevingsvisie

Schoon en gezond water

Schoon en gezond water is goed voor de leefomgeving, natuur en recreatie. Daarom streven Rijnland en Oegstgeest ernaar om de waterkwaliteit in de gemeente Oegstgeest op peil te houden of te verbeteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zwemwaterkwaliteit in de Klinkenbergerplas. Maar ook door een onderzoek te doen naar de aanleg van natuurvriendelijke oevers in bestaand stedelijk gebied.

Aanpassen leefomgeving aan veranderend klimaat

De gemeente Oegstgeest en Rijnland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De gemeente heeft als ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Hiervoor wordt een klimaatstresstest gedaan en nemen we klimaatbestendigheid mee in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Verder is het noodzakelijk dat het (boezem)watersysteem klimaatbestendig is en blijft.

Rijnland onderzoekt daarom onder andere of op middellange termijn het Oegstgeesterkanaal zal moeten worden verbreed om een goede aanvoer van water naar

het boezemgemaal in Katwijk te waarborgen.

Integraal waterketenbeheer

Naar verwachting stellen de beide colleges begin 2019 het integraal waterketenplan vast, waarin regionaal met uniforme afspraken wordt gewerkt. Het is daarom opgesteld in samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar, het hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea.

Omgevingsvisie

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Eén van de instrumenten uit de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De gemeente Oegstgeest is in 2018 gestart met het proces, en doet hierbij mee aan een pilot van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De doelstelling van deze pilot is om waterschappen vroegtijdig mee te betrekken bij de totstandkoming van Omgevingsvisies. Rijnland is een directe partner in het maken van de Omgevingsvisie Oegstgeest, en draagt een inhoudelijke bijdrage aan werkgroepen, discussies en het bestuurlijk proces 

Uitvoeringsagenda 2019-2020

Prioriteit

Concrete maatregelen

  1. Schoon en gezond water

1.1 Blauwalgbestrijding Klinkenbergerplas (Loopt proef met waterstof-peroxide t/m 2019).

 

1.2 Werkafspraken maken over het opruimen van dode watervogels en het waterbeheer ter bestrijding van botulisme.

 

1.3 Onderzoek naar het verbeteren van de ecologische water-kwaliteit in het stedelijk gebied, waarbij onder andere onderhoud van het stedelijk water en natuurvriendelijke oevers worden meegenomen.

  1. Aanpassen leefomgeving aan veranderend klimaat

2.1   De thema’s ‘willen’ en ‘weten’ van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie doorlopen.

 

2.2  Vroegtijdig overleg met Rijnland over wateraspecten nieuwe ontwikkelingen.

 

2.3 Gezamenlijke publiekscampagne m.b.t. klimaatadaptatie.

  1. Integraal waterketen-beheer

3.1 Integraal waterketenplan.

  1. Omgevingsvisie

 

4.1 Komen tot een omgevingsvisie waarbij het natuurlijke systeem van bodem, water en groen uitgangspunt is.