Zoetermeer

In december 2017 is de Strategische Samenwerkingsagenda Zoetermeer door het bestuur van Rijnland en de gemeente Zoetermeer vastgesteld.

Rijnland en Zoetermeer willen met de strategische agenda overzicht geven van dat wat ons raakt en waarin wij samen willen optrekken. De strategische agenda biedt het kader waarin afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en het waterschap. Wij geven in de agenda aan wat de prioriteiten zijn voor de samenwerking in de periode 2017-2020. Ook geven wij aan hoe we willen samenwerken en wat we daarvoor gaan doen.

Ambities

In de agenda is opgenomen hoe er nog beter samengewerkt kan worden aan een duurzame en groene leefomgeving. Prioriteit hierin is onder andere het verbeteren van de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas.  Schoon Water betekent dat mensen in en op de plas kunnen zwemmen, varen, surfen en recreëren.

Ook bestaat de ambitie om de bewustwording en beleving van water te vergroten. Dit kan wanneer er meer gebruik kan worden gemaakt van het water en het water ook een kwalitatieve toevoeging heeft voor het woon- en leefmilieu. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het vaarwegennetwerk door het aansluiten van het Zoetermeerse water op het regionale systeem.

Door klimaatverandering is de kans op extreme buien en daarmee wateroverlast groter geworden. Het is belangrijk hierop te anticiperen en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het water op een goede manier kan worden opgevangen en afgevoerd. Dit betekent dat er aanpassingen  en voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen we droge voeten houden.
Rijnland en Zoetermeer werken samen bij het onderzoeken, vaststellen en uitvoeren van de noodzakelijke, meest effectieve maatregelen. Naast anticiperen op klimaatverandering blijft het ook nodig om een bijdrage te leveren aan de verlaging van de uitstoot van CO2.

Verder zal nagegaan worden of er kansen zijn om natuurvriendelijke oevers te realiseren. Dat kan door daar rekening mee te houden bij herinrichtingsprojecten. Ook wordt gezocht naar plaatsen waar natuurvriendelijke oevers kunnen meeliften met het realiseren van extra waterberging. Hierbij zal steeds rekening gehouden worden met andere stedelijke belangen en samenwerkingsinitiatieven.

Uitvoeringsprojecten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de thema’s en de werkzaamheden waarop

Rijnland en Zoetermeer elkaar ontmoeten.

Thema Werkzaamheden
1. Schoon water vergt samenwerking 1.1 Beheervisie openbare ruimte Zoetermeer Samen werken aan de stad 2016-2020
1.2 Watergebiedsplan incl. KRW
1.2.1 Functioneren watersysteem onderzoeken
1.2.2 Reductie uitmaling gemaal de Leyens op de Zoetermeerse Plas inclusief aanpak duikers
1.2.3 Aanleg extra water in Westerpark
1.2.4 Overige opgaven formulieren
1.2.5 Peilbesluiten actualiseren
1.3 Omgevingsvisie Zoetermeer
2. Leefbare stad door meer    bewustwording, beleving en participatie 2.1 Publiekscampagne riolering
2.2 Visie biodiversiteit
2.3 Communicatie rondom blauwalgbestrijding
3. Droge voeten: Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie 3.1 BergingsRekeningCourant (BRC)
3.2 Blauwalgbestrijding
3.2.1 pilot ultrasoon geluid
3.2.2 pilot waterstofperoxide
3.3 N3MP-project
3.4 Klimatadaptatie en klimaat mitigatie
3.5 Kadeversterking en wegreconstructies
3.6 Onderzoekklimaatadaptatie en hittestress n.a.v vGRP
4. Meer biodiversiteit door meer waterberging
5. Doelmatig waterbeheer 5.1 Samen baggeren
5.2 Afspraken over baggerdepots
5.3 Afstemmen meerjarenprogramma's
5.4 Renovatie gemaal de Leyens
6. Recreatie 6.1 Noord Aa
6.2 Vaarnetwerk stedelijk gebied verbinding met regionale vaarwegen
6.3 Visbeleid
6.4 Vaarverbinding Rijn-Rotte

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Strategische Samenwerkingsagenda Zoetermeer kunt u contact opnemen met Afdeling Beleid- & Planontwikkeling , team Proces & Omgeving , via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Zoetermeer via telefoonnummer 14079 of digitaal