Waterbeheerplan 5: Waardevol Water

Goed waterbeheer is van groot belang voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland stelt elke zes jaar in een Waterbeheerplan vast welke maatregelen nodig zijn om de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren.

WBP5: samenwerken aan droge voeten en schoon water  

   Het algemeen bestuur van Rijnland heeft op 9 maart 2016 het nieuwe Waterbeheerplan (WBP5) vastgesteld. Daarmee realiseert Rijnland de ambities uit het coalitieakkoord, zodat ons gebied nu en in de toekomst goed beschermd wordt tegen overstromingen en wateroverlast, er een goede waterkwaliteit ontstaat, het afvalwater op duurzame wijze wordt gezuiverd en de grondstoffen worden hergebruikt. In het WBP5 staat samen werken met onze omgeving aan water centraal. Rijnland wil samen met zijn omgeving werken aan duurzaam en efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Nu het plan gereed is kan de uitvoering starten. Het WBP5 is rechts te downloaden.  

Digitaal magazine: Waardevol Water

Om het waterbeheerplan voor iedereen toegankelijk te maken is er een online magazine gemaakt. In dit magazine, Waardevol Water,  kunnen geïnteresseerden lezen over wat Rijnland de komende jaren gaat doen en welke ambities wij daarbij hebben. Wil jij er achter komen hoe wij de komende jaren omgaan met het waardevolle water in ons gebied? Neem dan een kijkje in het magazine .  

Wat is er in het voortraject gebeurd?  

Om het WBP5 te kunnen opstellen heeft Rijnland  eerst verkend wat er in de omgeving op waterbeheergebied leeft en wat de overige relevante kaders en ontwikkelingen zijn voor de periode van 2016 tot en met 2021. Onderdeel hiervan was het online platform 'Denk mee met Rijnland' waar door inwoners en geïnteresseerden werd meegedacht over het Rijnlandse waterbeheer. De resultaten van deze verkenning zijn op de pagina resultaten resultaten verkenning geplaatst.  

   Het traject ‘Denk Mee met Rijnland' is na de looptijd van het online platform verder voortgezet. Op 2 juni 2014 heeft Rijnland de conferentie ‘Denk mee met Rijnland' georganiseerd. De resultaten, ideeën en wensen uit de conferentie, zijn gebruikt bij het opstellen van de bouwstenennota WBP5. Daarnaast zijn velen nuttige en relevante opmerkingen en suggesties die betrekking hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering geuit waar dankbaar gebruik van is gemaakt. Er zijn verslagen gemaakt van de resultaten van de conferentie, deze kunt u rechts downloaden.  

   Vervolgens heeft het nieuwe gekozen bestuur van Rijnland kennis genomen van de bouwstenennota WBP5. Verschillende scenario’s voor uitwerking zijn verkend en de ambities uit het coalitieakkoord zijn verwerkt. Dit resulteerde in het ontwerp WBP5, dat eind 2015 ter inzage heeft gelegen. In de  inspraakperiode  is op 18 november 2015 de bijeenkomst ‘Waardevol Water’ georganiseerd. Deze bijeenkomst stond  in het teken van het WBP5 en samenwerking. Aanwezigen konden in gesprek met de leden van het dagelijks bestuur van Rijnland. Een inspirerende avond, waar veel interessante gesprekken werden gevoerd en contacten zijn opgedaan. Rechts is het sfeerverslag van de bijeenkomst te downloaden.  

   Vragen  

   Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactteam via klantcontactteam@rijnland.net of 071-306 3535.