Peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder te gemeentes Noordwijk, Hillegom, Lisse en Bloemendaal. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Zilkerpolder ligt in de gemeente Noordwijk. De peilvakken De Zilk zijn verspreid over de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Bloemendaal. Zie ook de oriëntatiekaart verderop de pagina.

Oriëntatiekaart

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Planfase: Rijnland is bezig met een watergebiedsplan voor de Zilkerpolder en peilvakken De Zilk. In oktober 2018 is er een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden geweest om ervaringen met het watersysteem op te halen. Daarna zijn er diverse gesprekken in de omgeving gevoerd om alle knelpunten van het watersysteem goed in kaart te brengen. Deze ervaringen hebben we met eigen bevindingen en berekeningen vergeleken. Op basis daarvan zijn er een aantal peilwijzigingen en maatregelen voorgesteld en gedeeld met de bewoners.

Waar staan we nu?

Bestuurlijke fase: De peilwijzigingen en maatregelen zijn verwerkt in de ontwerp-peilbesluiten, het ontwerp-projectplan en ontwerpbesluit kaart 7*. Dit heeft ter inzage gelegen van 29 juli tot 23 september 2020. In het eerste kwartaal van 2021 wordt het definitieve peilbesluit voor de Zilkerpolder en peilvakken De Zilk en besluit kaart 7 bekend gemaakt. 

*Op kaart 7 worden gebieden aangeduid waar hoogwatervoorzieningen zijn toegestaan zonder een vergunning. Meer informatie over peilafwijkingen zoals een hoogwatervoorziening: https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/alle-regels-op-een-rij/peilafwijking

Zienswijzen

Op de ontwerp-peilbesluiten en ontwerpbesluit kaart 7 zijn geen zienswijzen ingediend. Op het ontwerp-projectplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van maatregel ZLK-M1 (Frederikslaan, Hillegom) van het definitieve projectplan. Voor meer informatie over deze wijziging, kunt u binnenkort het definitieve projectplan downloaden via deze pagina. Of u kunt een bericht sturen via onderstaande contactgegevens.

De belangrijkste stappen in de planning op een rij:

Peilbesluit Peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder:

  • Bekendmaking definitief peilbesluit wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad
  • Stukken vindt u op www.rijnland.net/bekendmakingen
  • Peilbesluit onherroepelijk

Definitief projectplan:

  • Antwoord zienswijze staat in het definitieve projectplan
  • Projectplan wordt vastgesteld (ambtelijk, namens bestuur)
  • Bekendmaking definitief projectplan in het Waterschapsblad
  • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank. Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan
  • Projectplan onherroepelijk

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 2 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Uitvoeringsfase

Wanneer de peilbesluiten en het projectplan definitief zijn, gaat het project naar de volgende fase, namelijk de uitvoeringsfase. In deze fase worden de nieuwe peilen ingesteld en de fysieke maatregelen uitgevoerd. De uitvoering van alle fysieke maatregelen worden van te voren besproken met de belanghebbenden. We verwachten hier in het eerste kwartaal 2021 mee te starten.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het watergebiedsplan voor de Peilvakken De Zilk of de Zilkerpolder? Dan kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.