Peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder te gemeentes Noordwijkerhout, Hillegom en Bloemendaal. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Zilkerpolder ligt in de gemeente Noordwijkerhout. De peilvakken De Zilk zijn verspreid over de gemeenten Noordwijkerhout, Hillegom en Bloemendaal. Een klein gedeelte van de polders wordt gebruikt voor agrarisch gras en bebouwing, maar het overgrote deel is hoogwaardige bollenteelt. De ondergrond bestaat voornamelijk uit stuifzand. De polders grenzen aan de duinen aan de westkant.  

Oriëntatiekaart

Wat gaan we doen?

Rijnland verbetert de komende jaren de watersystemen in alle polders. Daarom is Rijnland gestart met een watergebiedsplan voor de Zilkerpolder en peilvakken De Zilk.

In de eerste fase van dit traject hebben we de ervaringen geïnventariseerd van de bewoners met het watersysteem. Denk hierbij aan stankoverlast, teveel bladafval of water dat over de oevers stroomt. Rijnland vergelijkt deze ervaringen met eigen bevindingen en berekeningen. Op basis daarvan wordt een aantal oplossingen voorgesteld en gedeeld met de bewoners. Dit leidt tot een ontwerp peilbesluit en een ontwerp maatregelenpakket. In een peilbesluit staat welk waterpeil er wordt aangehouden binnen de polder. Naast het peilbesluit worden er maatregelen genomen om het watersysteem beter te maken. Denk aan het vergroten van een duiker, die 2 watergangen verbindt, het baggeren van sloten en/of het opknappen van een gemaal.  

Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar?

In 2018 is er een informatieavond geweest en hebben we daarna diverse gesprekken in de omgeving gevoerd om alle knelpunten van het watersysteem goed in kaart te brengen. Op dit moment zetten we de verschillende oplossingen voor deze polder op een rijtje. De input die we vanuit de omgeving hebben ontvangen neemt Rijnland mee bij het maken van het nieuwe peilbesluit met maatregelenpakket.  

Planning ontwerp-peilbesluit

We verwachten in het najaar 2020 het nieuwe ontwerp-peilbesluit met maatregelen af te ronden. Tegen die tijd nodigen wij u uit voor een informatieavond in De Zilk en geven we een toelichting hierop. Het ontwerp-peilbesluit ligt vervolgens 6 weken ter inzage. Binnen deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen wanneer u het niet eens bent met de inhoud van het peilbesluit.

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het watergebiedsplan voor de Peilvakken De Zilk of de Zilkerpolder? Dan kunt u contact opnemen via de mail info@rijnland.net of telefonisch met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.