Peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder te gemeentes Noordwijk, Hillegom, Lisse en Bloemendaal. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Zilkerpolder ligt in de gemeente Noordwijk. De peilvakken De Zilk zijn verspreid over de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Bloemendaal. Zie ook de oriëntatiekaart verderop de pagina.

Oriëntatiekaart

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Rijnland is bezig met een watergebiedsplan voor de Zilkerpolder en peilvakken De Zilk. In oktober 2018 is er een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden geweest om ervaringen met het watersysteem op te halen. Daarna zijn er diverse gesprekken in de omgeving gevoerd om alle knelpunten van het watersysteem goed in kaart te brengen. Deze ervaringen hebben we met eigen bevindingen en berekeningen vergeleken. Op basis daarvan zijn er een aantal peilwijzigingen en maatregelen voorgesteld en gedeeld met de bewoners. Deze zijn verwerkt in de ontwerp-peilbesluiten, het ontwerp-projectplan en ontwerp-besluit kaart 7.

Deze stukken liggen ter inzage:

Hoe zijn de stukken in te zien?

De officiële bekendmakingen kunt u terugvinden viawww.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad.

Het inzagetermijn is van 29 juli tot 23 september 2020. In verband met de zomervakantie is deze verlengd van 6 naar 8 weken.

Zienswijzen

Wanneer u het niet eens bent met het peil in de peilbesluiten kunt u tijdens het inzagetermijn een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit van de Zilkerpolder of het ontwerp-peilbesluit peilvakken De Zilk.

Wanneer u het niet eens bent met de maatregelen die genomen worden, kunt u een zienswijze indienen op het projectplan.

Als het inzagetermijn is verlopen, beantwoord Rijnland eventuele binnengekomen zienswijzen. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of het ontwerp-peilbesluit of ontwerp-projectplan nog aangepast dient te worden. Hierna worden de ze definitief vastgesteld. Dit zal ongeveer begin 2021 zijn. 

De belangrijkste stappen in de planning op een rij:

 • Ter inzagelegging ontwerp peilbesluit en projectplan vanaf 29/07/2020 tot 23/09/2020
 • Stukken vindt u op www.rijnland.net/bekendmakingen
 • Mogelijkheid om contact op te nemen over zienswijze
 • Antwoord zienswijze staat in de Nota van Beantwoording
 • Nota van beantwoording en peilbesluit worden ter vaststelling behandeld in commissie Voldoende Water: indiener heeft spreekrecht
 • Nota van beantwoording en peilbesluit worden ter vaststelling behandeld in door Verenigde Vergadering: indiener heeft spreekrecht
 • Besluit en Nota van Beantwoording worden opgestuurd naar indiener zienswijze
 • Bekendmaking definitief peilbesluit wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad
 • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank
 • Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan
 • Peilbesluit onherroepelijk

Niet eens met de maatregelen? Procedure ontwerp-projectplan

 • Vanaf 29/07/2020 – 23/09/2020  ter inzage
 • Stukken vindt u op www.rijnland.net/bekendmakingen
 • Mogelijkheid om contact op te nemen over zienswijze
 • Antwoord zienswijze staat in de Nota van beantwoording
 • Projectplan wordt vastgesteld (ambtelijk, namens bestuur)
 • Bekendmaking definitief projectplan in het Waterschapsblad
 • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank
 • Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan
 • Projectplan onherroepelijk

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 2 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het watergebiedsplan voor de Peilvakken De Zilk of de Zilkerpolder? Dan kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.