Bennebroekerpolder te gemeente Bloemendaal

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

Bennebroek valt onder de gemeente Bloemendaal in Noord-Holland. Een groot deel van Bennebroek ligt op boezempeil. Alleen aan de oostkant, tegen de Haarlemmerringvaart aan, liggen twee poldergebieden, de Bennebroeksepolder noord en zuid. De poldergebieden worden gescheiden door de Bennebroeksevaart. Aan de zuid kant grenst het gebied aan de Oosteinderpolder. Ten noorden en westen van het gebied bevindt zich boezemland. Het totale gebied bestaat uit ca 40 hectare.

De Bennebroekerpolder Zuid bestaat uit twee peilvakken. Het lage peilgebied bij de sportvelden en het tweede hoge peilgebied in het bebouwde gebied. Het landgebruik in de Bennebroekerpolder-zuid is stedelijk gebied en sportvelden. Het stedelijk gebied betreft voornamelijk laagbouw. In het zuidoosten van het gebied bevinden zich gedraineerde sportvelden (het Rottegat). Rondom de sportvelden bevinden zich diverse groenstroken met bomen van verschillende grootte.

De Bennebroeksepolder Noord heeft één peilvak en kent een ander karakter. Hier is sprake van een boslandschap afgewisseld met natuurgraslanden. De bebouwing in dit gebied is gering. Het grootste gedeelte van dit gebied betreft besloten (particulier) terrein en is niet openbaar toegankelijk.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in de planfase ( Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)). De knelpunten zijn in beeld en er wordt gewerkt aan het bepalen van mogelijk oplossingen en een peilvoorstel.

 

In knelpunteninventarisatie zijn twee aandachtspunten opgehaald; grondwateroverlast en kroosgroei. De gemeente Bloemendaal heeft de zorgplicht voor het grondwater. De gemeente gaat daarom in de Meerwijk (stedelijk gebied Bennebroekerpolder) drainage aanleggen om het grondwater te reguleren. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.bloemendaal.nl/meerwijk .

Om de kroosgroei te beperken is Rijnland gepast terughoudend met het inlaten van voedselrijk boezemwater in de polder. Alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het peil wordt water ingelaten. De kroosoverlast is hierdoor de afgelopen jaren afgenomen.

Voor de polders is nu nog geen vastgesteld peilbesluit. Als onderdeel van het watergebiedsplan wordt een ontwerp-peilbesluit voorbereid. Wanneer het ontwerp peilbesluit door het dagelijks bestuur is vastgesteld wordt dit voor inzage vrijgegeven.  De planning is dat dit in mei/ juni 2021 zal plaats vinden.

De uitkomsten van de analyses, de te nemen maatregelen én het voorgestelde peil zijn samengebracht in de Toelichting op het peilbesluit. Dit document treft u in de download balk rechts. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgprijnland@rijnland.net  (onder vermelding van Bennebroekerpolders).