Bennebroekerpolder te gemeente Bloemendaal

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

Bennebroek valt onder de gemeente Bloemendaal in Noord-Holland. Een groot deel van Bennebroek ligt op boezempeil. Alleen aan de oost kant, tegen de Haarlemmerringvaart aan, liggen twee poldergebieden, de Bennebroeksepolder noord en zuid. De poldergebieden worden gescheiden door de Bennebroeksevaart welke op boezempeil ligt. Aan de zuid kant grenst het gebied aan de Oosteinderpolder. Ten noorden en westen van het gebied bevindt zich boezemland. Het totale gebied bestaat uit ca 40 hectare.

De Bennebroekerpolder Zuid bestaat uit twee peilvakken. Het lage peilgebied bij de sportvelden en het tweede hoge peilgebied in het bebouwde gebied. Voorheen behoorde het bebouwde gebied niet tot de polder, maar omdat dit gebied direct afwatert op het lager gelegen peilgebied (sportvelden) is besloten om beide gebieden te beschouwen in dit peilbesluit. Het landgebruik in de Bennebroekerpolder-zuid is voornamelijk stedelijk gebied. Dit betreft voornamelijk laagbouw. In het zuidoosten van het gebied bevinden zich gedraineerde sportvelden (het Rottegat, voormalige afvalplaats). Rondom de sportvelden bevinden zich diverse groenstroken met bomen van verschillende grootte.

De Bennebroeksepolder Noord heeft één peilvak en kent een ander karakter. Hier is sprake van een boslandschap afgewisseld met natuurgraslanden. De bebouwing in dit gebied is gering. Het grootste gedeelte van dit gebied betreft besloten (particulier) terrein en is niet openbaar toegankelijk.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in de planfase ( Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)). De knelpunten zijn in beeld en er wordt gewerkt aan het bepalen van mogelijk oplossingen en een peilvoorstel.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgprijnland@rijnland.net  (onder vermelding van Bennebroekerpolders).