Bruimadeschepolder te gem. Alphen aan den Rijn

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Bruimadeschepolder is 62 ha groot en ligt in de gemeente Alphen aan den Rijn. De polder wordt begrensd door de Batelaan en de Gemeenlandsewatering aan de oostzijde. In het noorden grenst de polder aan Polder Oudendijk.

Door het ontbreken van bebouwing vormt het noordelijk veenweidegebied één van de meest weidse open veenweidegebieden van het Groene Hart. De grond is in gebruik bij de melkveehouderij. Landschappelijk is het gebied waardevol vanwege de karakteristieke openheid. Het verkavelingspatroon in samenhang met de kleinschalige lintbebouwing, van waaruit de ontginning van het gebied heeft plaatsgevonden, zijn cultuurhistorisch van grote betekenis. Het open veenweidelandschap biedt de voorwaarden voor een goed weidevogelgebied.

Oriëntatiekaart

 

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

 

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

logo's europa zuid holland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .