Buitendijksche Buitenveldersche Polder te Amstelveen

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Buitendijksche Buitenveldersche Polder heeft een oppervlak van 219 ha en bestaat uit twee peilvakken. Het noordelijk deel bestaat uit stedelijk gebied en groen, het zuidelijk deel bestaat voor een groot deel uit natuur en maakt onderdeel uit van het Amsterdamse Bos. In het zuidelijke deel bevindt zich ook de Amstelveense Poel. Er is geen aanleiding de peilen te wijzigen.

Kaderrichtlijn Water

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW): uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen. Dat geldt ook voor de wateren die in de Buitendijksche Buitenveldersche Polder liggen.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de Buitendijksche Buitenveldersche Polder is slecht. Dit is onder andere zichtbaar aan de blauwalg die voorkomt in de Amstelveense Poel. De slechte waterkwaliteit wordt veroorzaakt door bagger, nutriëntenrijk inlaatwater en nalevering uit de veenbodem. Verschillende maatregelen zijn nodig en effectief om het functioneren van het watersysteem van de polder te verbeteren. Enkele maatregelen hebben we in het kader van de KRW (fase 2) opgepakt: praktijkonderzoek fosfaatverwijdering inlaatwater, het uitbreiden van de oeverlanden (door Amsterdamse Bos) en onderzoek naar het baggeren van de Amstelveense Poel. Het verminderen van de hoeveelheid inlaatwater (i.s.m. Waternet) is een punt van aandacht. Vismigratie in en uit de polder is niet mogelijk. 

Oriëntatiekaart

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:
- Toelichting Peilvoorstel Buitendijksche Buitenveldersche polder (pdf, 12.7 MB)

- VV besluit Buitendijksche Buitenveldersche polder (PDF, 1.7 MB)

- Proces watergebiedsplannen Rijnland (pdf, 93 kB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op via telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar .