Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder (Geerpolder) te Zoeterwoude

Drooggemaakte Geer en kleine Blankaartpolder

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder (de Geerpolder) heeft Rijnland kritisch bekeken. Eind 2018 is het watergebiedsplan voor de Geerpolder vastgesteld. Op dit moment worden de volgende maatregelen in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt:

  • In het westelijk deel van de polder wordt een drijverstuw in de hoofdwatergang geplaatst. Een drijverstuw is een stuw die de waterstand op peil houdt, onafhankelijk van stroomtoevoer.
  • Aan de noordzijde van de polder (nabij de Boerderijn) wordt ten behoeve van het peilbeheer en de waterkwaliteit een nieuwe inlaat gerealiseerd.

Deze maatregelen faciliteren een peilscheiding midden in de polder, waardoor zowel de agrarische functie als de natuurfunctie van de polder beter tot hun recht komen. Ook verkleint dit de kans op wateroverlast in het westelijke, lager gelegen deel van de polder.

Gebiedsomschrijving

De ‘Geerpolder’ heeft een oppervlakte van 143 hectare en bestaat uit 1 hoofdpeilvak en een hoger peilvak met daaromheen, langs de boezemkades, een groot aantal hoogwatervoorzieningen.

Deze droogmakerij is gelegen in de gemeenten Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en bestaat hoofdzakelijk uit grasland als weidegrond voor veehouderijbedrijven. De boerderijen staan langs de rondgaande Geerweg en Ondermeerweg. De polder ligt ingesloten tussen de Ommedijkse Watering aan de noordzijde, de Meer- of Buurwatering aan de zuidzijde en de Noord Aase Vliet aan de oostzijde.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Voortgang uitvoering

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het watersysteem in de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder? Stuur dan een mail naar  of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.