Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder (Geerpolder) te Zoeterwoude

Drooggemaakte Geer en kleine Blankaartpolder

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Laatste nieuws

In de zomer van 2018 lag er een nieuw ontwerp-peilbesluit ter inzage voor de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder. Ingediende bezwaren op het ontwerp-peilbesluit zijn afgehandeld. Op 21 november werd het ontwerp-peilbesluit ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (VV) van Rijnland. Daarna begint de voorbereiding van de uit te voeren maatregelen.    

Gebiedsomschrijving

De Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaartdpolder (de Geerpolder) heeft een oppervlakte van 143 hectare en bestaat uit 1 hoofdpeilvak en een hoger peilvak met daar omheen, langs de boezemkades, een groot aantal hoogwatervoorzieningen.

Deze droogmakerij is gelegen in de gemeentes Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en bestaat hoofdzakelijk uit grasland. Voornamelijk in gebruik als weidegrond voor veehouderijbedrijven. De boerderijen staan langs de rondgaande Geerweg en Ondermeerweg. De polder ligt ingesloten tussen De Ommedijkse Watering aan de noordzijde, de Meer- of Buurwatering aan de zuidzijde en de Noord Aase Vliet aan de oostzijde.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in het bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het watersysteem in de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder? Stuur dan een mail naar  of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.