Grote Polder

De Grote Polder heeft een oppervlak van 415 ha en bestaat uit 4 peilvakken (WW-07A, WW-07B, WW-07C en WW-07D). Deze veenweidepolder is gelegen in de gemeente Zoeterwoude en bestaat hoofdzakelijk uit grasland dat voornamelijk in gebruik is als weidegrond voor veehouderijbedrijven.

Aan de noordwestkant wordt de polder begrensd door de A4, aan de noordoostkant door het industrieterrein Grote Polder, aan de oostzijde door de Weipoortse Vliet en aan de zuidzijde door Zoeterwoude-Dorp.

De knelpunten die worden ervaren in de polder zijn eind 2016 met bewoners in kaart gebracht. Om de omgeving te informeren over het vervolg en de mogelijk oplossingsrichtingen is in januari 2017 wederom een informatieavond georganiseerd. 

De gepresenteerde informatie van afgelopen informatieavond is terug te vinden onder ‘documenten’.

Meer informatie over het peilbesluit.

Kaart Grote polder