Gogerpolder te Kaag en Braassem

Het Rijnlandse beheergebied bestaat uit circa 200 polders. In een groot deel zijn maatregelen nodig om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Voor alle polders onderzoekt Rijnland in diverse gebiedsprocessen (de zogenaamde watergebiedsplannen) waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Met een watergebiedsplan voor de Gogerpolder verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Laatste nieuws

De afgelopen tijd heeft Rijnland een watergebiedsplan voorbereidt, waarin vooral is gekeken naar de inlaatleidingen voor sproeiwater langs De Baan en De Sotaweg. Deze veranderen niet en blijft het beheer en onderhoud van de leidingen bij Rijnland. Wat wel veranderd is dat de voorzieningen langs De Baan vergund worden aan de gebruikers. Verder wordt er een aantal maatregelen getroffen waardoor het water beter naar het gemaal kan stromen. De afgelopen tijd is, in samenspraak met belanghebbenden, een ontwerp-peilbesluit en een ontwerp-projectplan met maatregelenpakket tot stand gekomen. Deze twee plannen hebben ter inzage gelegen, waarop één zienswijze op het ontwerp-projectplan en één zienswijze op het ontwerp-peilbesluit is ingediend. Er wordt afgewogen of de zienswijzen leiden tot wijzigingen in de plannen. Daarna worden de plannen vastgesteld. Tegelijkertijd is Rijnland nog in gesprek met grondeigenaren (wel tijdelijk opgeschort) waar maatregelen getroffen worden en conditionerende onderzoeken worden afgerond. Wanneer de situatie het toelaat starten de gesprekken over de vergunningen voor de voorzieningen langs De Baan.


Planning

• 22 april 2020. Behandeling in Commissie Voldoende Water
• 13 mei 2020. Vaststellen definitief peilbesluit door Verenigde Vergadering
• Bezwaartermijn 6 weken mei - juni 2020
• Start vergunningprocedure De Baan april 2020
• Voorbereiden maatregelen eerste helft 2020
• Uitvoering tweede helft 2020

Onder downloads staat het peilbesluit en de toelichting op het peilbesluit.

Gebiedsbeschrijving

De Gogerpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlak van 274 ha verdeeld over drie peilvakken. Het grondgebruik in de Gogerpolder bestaat voornamelijk uit de bebouwing van Roelofarendsveen (in het zuiden en oosten), glastuinbouw en agrarisch gras. De Gogerpolder wordt doorsneden door de rijksweg A4 en de spoorlijn Leiden-Schiphol.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in het begin van, de bestuurlijke fase (van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

 

Meer informatie

Heeft  u vragen over dit watergebiedsplan? Stuur dan een mail naar wgpmidden@rijnland.net o.v.v. wgp Gogerpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 .