Gogerpolder te Kaag en Braassem

Het Rijnlandse beheergebied bestaat uit circa 200 polders. In een groot deel zijn maatregelen nodig om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Voor alle polders onderzoekt Rijnland in diverse gebiedsprocessen (de zogenaamde watergebiedsplannen) waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Met een watergebiedsplan voor de Gogerpolder verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Laatste nieuws

Maandag 4 november was er een informatieavond over de stand van zaken rond de Gogerpolder. De afgelopen tijd heeft Rijnland een watergebiedsplan voorbereidt, waarin vooral is gekeken naar de inlaatleidingen voor sproeiwater langs De Baan en De Sotaweg. Deze veranderen niet en blijft het beheer en onderhoud van de leidingen bij Rijnland. Wat wel veranderd is dat de voorzieningen langs De Baan vergund worden aan de gebruikers. Verder wordt er een aantal maatregelen getroffen waardoor het water beter naar het gemaal kan stromen. In samenspraak met belanghebbenden de afgelopen tijd, heeft dit geresulteerd in een ontwerp-peilbesluit en een ontwerp-projectplan met maatregelenpakket die binnenkort ter inzage worden gelegd.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn eigenaren/belanghebbenden geïnformeerd wat het ontwerp-peilbesluit en het maatregelenpakket voor hen betekent. Is men op de hoogte gesteld van de planning en de formele trajecten van het peilbesluit en het projectplan. Daarnaast is vooral inzicht gegeven in de aanpak en de verbeteringen aan het watersysteem die bereikt worden met het watergebiedsplan. 

Planning

•           Ter inzagelegging ontwerp peilbesluit en projectplan vanaf 20/11 tot 8/1 2020

•           Behandeling in Commissie Voldoende Water 22 april 2020

•           Vaststellen definitief peilbesluit door Verenigde Vergadering 13 mei 2020

•           Bezwaartermijn 6 weken mei - juni 2020

•           Start vergunningprocedure De Baan juni 2020

•           Voorbereiden maatregelen eerste helft 2020

•           Uitvoering tweede helft 2020

Procedures

Onder downloads staat de belangrijkste informatie over planning, procedure ontwerp-peilbesluit, procedure ontwerp-projectplan en vergunningprocedure De Baan.

Gebiedsbeschrijving

De Gogerpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlak van 274 ha verdeeld over drie peilvakken. Het grondgebruik in de Gogerpolder bestaat voornamelijk uit de bebouwing van Roelofarendsveen (in het zuiden en oosten), glastuinbouw en agrarisch gras. De Gogerpolder wordt doorsneden door de rijksweg A4 en de spoorlijn Leiden-Schiphol.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in het begin van, de bestuurlijke fase (van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

 

Meer informatie

Heeft  u vragen over dit watergebiedsplan? Stuur dan een mail naar wgpmidden@rijnland.net o.v.v. wgp Gogerpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 .