Gouda Stevige stad

De bodem onder de binnenstad van Gouda daalt, net als in veel steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt dat tot overlast. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het project Gouda Stevige Stad gestart.

Dit heeft geresulteerd in het ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en het bijbehorende ontwerp-peilbesluit voor de Stadsboezem Gouda. U kunt beide documenten rechts op deze pagina downloaden.

Op pagina 2 van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vindt u een leeswijzer met links naar delen van het plan die mogelijk voor u belangrijk zijn.

Omdat het peilbesluit van Rijnland en het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad sterk samenhangen, lopen de bestuurlijke procedures voor vaststelling en terinzagelegging van beide documenten zoveel mogelijk parallel.

Vanaf 2 maart t/m 12 april 2020 kunt u de gemeente en het bestuur van Rijnland formeel laten weten wat u van het plan en het ontwerp-peilbesluit vindt door een zienswijze in te dienen. 

Via www.rijnland.net/bekendmakingen vindt u hoe u dit doet.

Meer informatie

Alle informatie over het project Gouda Stevige Stad vindt u op de website van de gemeente Gouda: www.gouda.nl/stevigestad.