Gouda Stevige stad

De bodem onder de binnenstad van Gouda daalt, net als in veel steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt dat tot overlast. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het project Gouda Stevige Stad gestart.

Dit heeft geresulteerd in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en het bijbehorende peilbesluit voor de Stadsboezem Gouda. U kunt beide documenten rechts op deze pagina downloaden.

Op pagina 2 van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vindt u een leeswijzer met links naar delen van het plan die mogelijk voor u belangrijk zijn.

Omdat het peilbesluit van Rijnland en het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad sterk samenhangen, lopen de bestuurlijke procedures voor vaststelling zoveel mogelijk parallel. Vanaf 2 maart t/m 12 april 2020 hebben het ontwerp-plan en het  ontwerp-peilbesluit ter inzage gelegen. In totaal zijn 32 zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van Gouda zal de beantwoording van de zienswijzen op het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad in oktober behandelen en besluiten over de definitieve vaststelling van het plan. De verenigde vergadering van Rijnland doet dat in november. De VV behandelt dan ook de beantwoording van de zienswijze op het peilbesluit en besluit over de definitieve vaststelling van het peilbesluit. De agenda van de VV vindt u te zijner tijd op de website van Rijnland. Rechts op deze pagina, onder ‘Downloads’, vindt u nu al een voorpublicatie van de bestuurlijke stukken.

afbeelding van het plan

Meer informatie

Alle informatie over het project Gouda Stevige Stad vindt u op de website van de gemeente Gouda: www.gouda.nl/stevigestad.