Greenport Boskoop

Watergebiedsplan

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem binnen de Gouwepolder te Boskoop. De maatregelen die in de polder worden uitgevoerd zijn onderdeel van het Watergebiedsplan Greenport Boskoop.

Achtergrond

De Gouwepolder is een intensief gebruikt gebied dat bekend staat om het grote aantal boomkwekers dat zich hier heeft gevestigd. Doordat de Gouwepolder een groot oppervlak beslaat, is het bij hevige neerslag een uitdaging om het water snel genoeg vanuit het noorden van de polder naar het meer zuidelijk gelegen gemaal Th. Brans te laten stromen.

Werkzaamheden aan het optimaliseren van het waterbeheer zijn in 2015 gestart – in dit jaar werd een nieuw peilbesluit voor de polder genomen. Wateroverlast komt met de huidige inrichting van het watersysteem met enige regelmaat voor. Het meest recente voorbeeld is 5 september 2018. Na een bijzonder droge zomer was er in september plots sprake van hevige regenval, met wateroverlast als gevolg.

Maatregelen Watergebiedsplan Greenport Boskoop

Bewoners en ondernemers uit het gebied hebben aangegeven extra bemalingscapaciteit te willen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. De Gouwepolder beschikt met gemaal Th. Brans echter al over ruim voldoende bemalingscapaciteit. Het totale boezemsysteem van Rijnland kan bovendien niet zomaar extra belast worden vanuit individuele polders, zonder elders wateroverlast te veroorzaken.

De oplossing ligt niet in het uitbreiden van de bemalingscapaciteit, maar in het beter benutten ervan door de aanvoercapaciteit naar het gemaal te optimaliseren. Dat kan door het aanleggen van nieuwe en het vergroten van bestaande duikers. In combinatie met het baggeren van de watergangen zorgt dit ervoor dat het water makkelijker naar het gemaal kan stromen, waar het vervolgens wordt weggepompt op de Gouwe (boezem).

Het watersysteem van de Gouwepolder bestaat uit één hoofdpeilvak en vier peilvakken met een eigen waterpeil. Het gaat daarbij om Spoelwijk, Koetsveld, Randenburg-Gouwedreef en Berkenbroek. Op sommige plekken ligt de scheiding tussen deze vakken te laag, waardoor er bij extreme regenval sprake kan zijn van wateroverlast. Dat gebeurde ook op 5 september 2018, toen het hoofdpeilvak als gevolg van hevige neerslag overliep op percelen in Spoelwijk. Daarom werkt Rijnland ook aan het verbeteren van de peilvakscheidingen in de Gouwepolder.

In het peilbesluit uit 2015 is de afspraak opgenomen dat perceeleigenaren zelf verantwoordelijk zijn hun percelen op 35 cm boven waterpeil te houden. Vanaf deze maaiveldhoogte is Rijnland verantwoordelijk voor eventuele wateroverlast. Door de veenondergrond in de Gouwepolder moeten percelen met enige regelmaat opgehoogd worden om 35 cm drooglegging te behouden. Dit geldt vooral voor boomkwekerijen, die bomen en planten met kluit verkopen.

Door samen met de omgeving te werken aan bovenstaande maatregelen houden we nu en in de toekomst droge voeten in de Gouwepolder.

Hoe staat het met de uitvoering?

De verbeteringen aan het watersysteem worden gefaseerd uitgevoerd in deelprojecten. Een deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Er is een nieuwe duiker aangelegd aan de Halve Raak en de duiker aan de Insteek is vernieuwd en qua capaciteit fors vergroot. Van de werkzaamheden aan de Halve Raak is een film gemaakt (zie rechterkolom). Begin 2020 zijn de watergangen in het noorden van de polder gebaggerd, zodat de doorstroom van water richting het gemaal optimaal kan functioneren.

In de komende periode staan onderstaande maatregelen op de planning:

Duiker Rijneveld-Oost

De volgende nieuwe duiker, genaamd duiker Rijneveld-Oost, wordt geplaatst tussen huisnummers 63 en 65 aan het Rijneveld. Op dit moment staan de werkzaamheden aan deze duiker, en de bijbehorende lokale wegafsluitingen, gepland vanaf eind augustus 2020. Voor de werkzaamheden aan de duiker zal het Rijneveld lokaal gedurende 4 maanden worden afgesloten. Uiteraard dragen wij er door middel van omleidingen en keerlocaties voor vrachtverkeer voor dat de bewoners en ondernemers aan het Rijneveld hun percelen kunnen bereiken gedurende deze wegafsluiting.

Peilvakscheiding Spoelwijk

In Spoelwijk wordt gekeken naar het deel van de peilvakscheiding langs de Spoelwijkerlaan. Deze is in samenspraak met perceeleigenaren provisorisch opgehoogd, zodat deze peilvakscheiding minder snel overstroomt. Op lange termijn wil Rijnland de peilvakscheiding verplaatsen en robuuster opbouwen door de weg en berm van de Spoelwijkerlaan te gebruiken als peilvakscheiding. Hierdoor slingert de peilvakscheiding niet meer door particuliere tuinen, maar zal deze overzichtelijk gesitueerd zijn langs de Spoelwijkerlaan – op eigendom van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook leggen we een calamiteitenstuw aan, die bij extreme regenval in gebruik kan worden genomen.

Voortgang

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij in de komende periode gebruik maken van een BouwApp. Hierop kunt u alle benodigde informatie vinden over de werkzaamheden en wijzigingen in de verkeerssituatie, alsmede de contactgegevens van vertegenwoordigers van Rijnland en het aannemingsbedrijf. U kunt de (gele) BouwApp downloaden via de App Store (voor Apple) of Google Play (voor Android) en vervolgens zoeken op het project “Duiker Rijneveld-Oost”.

Hiermee blijft u het meest actueel op de hoogte van de werkzaamheden. Daarnaast kunt u via de app laagdrempelig contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen heeft.

Meer informatie en vragen

Benadert u ons liever op een andere wijze over het Watergebiedsplan Greenport Boskoop? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071 – 306 35 35 of stuur een mail naar gouwepolder@rijnland.net.