Greenport Boskoop

Watergebiedsplan

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem binnen de Gouwepolder te Boskoop. De maatregelen die in de polder worden uitgevoerd zijn onderdeel van het Watergebiedsplan Greenport Boskoop.

Achtergrond

De Gouwepolder is een intensief gebruikt gebied dat bekend staat om het grote aantal boomkwekers dat zich hier heeft gevestigd. Doordat de Gouwepolder een groot oppervlak beslaat, is het bij hevige neerslag een uitdaging om het water snel genoeg vanuit het noorden van de polder naar het meer zuidelijk gelegen gemaal Th. Brans te laten stromen.

Werkzaamheden aan het optimaliseren van het waterbeheer zijn in 2015 gestart – in dit jaar werd een nieuw peilbesluit voor de polder genomen. Wateroverlast komt met de huidige inrichting van het watersysteem met enige regelmaat voor. Het meest recente voorbeeld is 5 september 2018. Na een bijzonder droge zomer was er in september plots sprake van hevige regenval, met wateroverlast als gevolg.

Maatregelen Watergebiedsplan Greenport Boskoop

Verschillende wegen doorsnijden het watersysteem van de Gouwepolder, waardoor er in het noorden maar een paar waterverbindingen waren richting het gemaal Th. Brans in het zuiden van het gebied. Door het beperkte aantal routes kon het water niet altijd snel genoeg wegstromen uit het noordelijke gedeelte van de polder, wat bij extreme regenval tot extra wateroverlast kan leiden. Daarom heeft Rijnland de afgelopen jaren een paar nieuwe waterverbindingen aangelegd in de vorm van duikers.

Met de twee nieuwe duikers in de Halve Raak en de nieuwe duiker in het Rijneveld is er nu 1,7 km aan strekkende watergang als extra doorstroomcapaciteit richting het gemaal Th. Brans gerealiseerd. Van deze watergang is in 2020 ook 1,3 km gebaggerd, zodat het water uit het noorden van de Gouwepolder beter weg kan stromen naar het gemaal.

De Gouwepolder heeft een kwetsbaar watersysteem: er zit veelal slechts enkele decimeters verschil tussen het waterpeil en de gemiddelde maaiveldhoogte van percelen. Daarom is door de provincie een gebiedsnorm vastgesteld voor de Gouwepolder. Dit houdt in dat perceeleigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het op hoogte houden van hun percelen op minimaal 35 cm hoogte boven het waterpeil van -2,25 m NAP. Meer weten over de gebiedsnorm?

Het watersysteem van de Gouwepolder bestaat uit één hoofdpeilvak en vier peilvakken met een eigen waterpeil. Het gaat daarbij om Spoelwijk, Koetsveld, Randenburg-Gouwedreef en Berkenbroek. Op sommige plekken ligt de scheiding tussen deze vakken te laag, waardoor er bij extreme regenval sprake kan zijn van wateroverlast. Dat gebeurde ook op 5 september 2018, toen het hoofdpeilvak als gevolg van hevige neerslag overliep op percelen in Spoelwijk. Daarom werkt Rijnland ook aan het verbeteren van de peilvakscheidingen in de Gouwepolder.

Door samen met de omgeving te werken aan bovenstaande maatregelen houden we nu en in de toekomst droge voeten in de Gouwepolder.

Hoe staat het met de uitvoering?

De verbeteringen aan het watersysteem worden gefaseerd uitgevoerd in deelprojecten. Een groot deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Er is een nieuwe duiker aangelegd aan de Halve Raak en de duiker aan de Insteek is vernieuwd en qua capaciteit fors vergroot. Begin 2020 zijn de watergangen in het noorden van de polder gebaggerd, zodat de doorstroom van water richting het gemaal optimaal kan functioneren. Tussen september 2020 en januari 2021 is de nieuwe duiker in het Rijneveld gerealiseerd. Van de werkzaamheden aan de Halve Raak en aan het Rijneveld zijn films gemaakt (zie rechterkolom).

In de komende periode staan onderstaande maatregelen op de planning:

Peilvakscheiding Spoelwijk

In Spoelwijk wordt gekeken naar het deel van de peilvakscheiding langs de Spoelwijkerlaan. Deze is in samenspraak met perceeleigenaren provisorisch opgehoogd, zodat deze peilvakscheiding minder snel overstroomt. Op lange termijn wil Rijnland de peilvakscheiding verplaatsen en robuuster opbouwen door de weg en berm van de Spoelwijkerlaan te gebruiken als peilvakscheiding. Hierdoor slingert de peilvakscheiding niet meer door particuliere tuinen, maar zal deze overzichtelijk gesitueerd zijn langs de Spoelwijkerlaan – op eigendom van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook leggen we een calamiteitenstuw aan, die bij extreme regenval in gebruik kan worden genomen.

Voortgang

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie en vragen

Heeft u nog vragen over het Watergebiedsplan Greenport Boskoop? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071 – 306 35 35 of stuur een mail naar gouwepolder@rijnland.net.