Herinrichting Boterhuispolder

De Boterhuispolder ligt aan de noordkant van Leiderdorp. De polder ligt op grondgebied van twee gemeenten: Leiderdorp en Teylingen, met de Verlaatsloot als grens. De Boterhuispolder is een veenweidegebied dat overwegend agrarisch wordt gebruikt.

Stand van zaken

Het project is afgerond. In de Boterhuispolder was een wateropgave. De gemeenten Leiderdorp en Teylingen hadden ambities op het gebied van recreatie en natuur. In nauwe samenwerking, en met subsidie van de provincie, zijn beide doelen opgepakt. Naast het oplossen van de wateropgave zijn in de polder fiets- en wandelpaden, kanoroutes, natuur, water en recreatieve voorzieningen aangelegd. Op 12 juli 2013 is de polder officieel geopend.

Op 10 december 2013 vond de evaluatie van het NBW-project Boterhuispolder plaats. Er zijn vijf onderwerpen geëvalueerd. De deelnemers (vanuit zowel de gemeente Leiderdorp als Rijnland) schreven per onderwerp de zaken op die goed zijn gegaan en wat beter kon. Aan de hand van de verbeterpunten zijn maatregelen besproken die in toekomstige projecten kunnen worden toegepast.

Het resultaat van het project is uiteindelijk voor alle betrokken partijen zeer bevredigend, alleen moeten nog enkele acties worden ondernomen om ook de beherende partijen tot tevredenheid te stemmen. Er zijn veel punten naar voren gekomen die goed zijn gegaan. Een opmerking die werd gemaakt is: "Je moet mensen niet alleen de verantwoordelijkheid geven maar ook de bevoegdheid om te handelen." Dit is tijdens het project in veel gevallen goed verlopen waardoor de voortgang van het project vlot verliep. Incidenteel was dit niet het geval waardoor besluiten niet snel genomen konden worden. Het project is dus een succes geweest, maar er zijn ook zaken die in een vergelijkbaar project beter kunnen. Kort samengevat komt het erop neer dat op twee punten een verbetering kan plaatsvinden:

  • In de eerste plaats het beter vastleggen van de afspraken. Op dit vlak is in dit project meerdere keren een situatie ontstaan die mogelijk voorkomen had kunnen worden, zoals de niet altijd soepele samenwerking met de gemeente Teylingen, de onduidelijkheid over het tot stand komen van de kostenraming en de niet goed vastgelegde afspraken over financiering van een van de maatregelen.
  • In de tweede plaats het beter betrekken van de beheerafdelingen (gemeente en Rijnland) bij het project. Hierdoor worden de wensen van beheerders meegenomen in het ontwerp en wordt voorkomen dat er na de afronding van het project lastig te beheren situaties ontstaan. Ook zou het ontwerp op beheerkosten getoetst moeten worden.

Een conclusie die tijdens de evaluatie naar voren kwam is dat door het toepassen van de PMC-methodiek (projectmatig creëren) veel van de verbeterpunten automatisch beter worden aangepakt.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Leiderdorp.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de afdeling Plannen en Projecten, team Plannen Noord, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net