Meeslouwerpolder te Leidschendam-Voorburg

Watergebiedsplan

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Meeslouwerpolder. Maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit

Laatste nieuws

Begin 2018 is het watergebiedsplan voor de Meeslouwerpolder vastgesteld. Op dit moment worden de volgende maatregelen in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt:

  • Het koppelen van de verschillende hoogwatervoorzieningen, waardoor één robuust peilvak voor het glastuinbouwgebied ontstaat;
  •  Aanleggen van twee nieuwe stuwen om het peil in het gebied te regelen;
  • Aan de Huyssitterweg, ter hoogte van het Gasunie station
  • Aan het einde van de Tuinbouwweg
  • Het aanleggen van een nieuwe duikerverbinding onder de Huyssitterweg aansluitend op de watergang tussen kwekerij Royal Roses en kwekerij Meeslouwer;
  • Verbreding en opwaardering van een bestaande watergang tot hoofdwatergang langs de oostkant van het kassengebied (tussen de nieuwe stuw en de nieuwe verbindingsweg ter hoogte van de Huyssitterweg);
  • Verwijderen bestaande voorzieningen, zoals stuwen, dammen en duikers.

Dit watergebiedsplan is afgestemd op het plan van de gemeente Leidschendam-Voorburg om een nieuwe rondweg langs de polder aan te leggen. 

Gebiedsomschrijving

De Meeslouwerpolder ligt tussen Stompwijk en de A4 en wordt aan de westzijde begrensd door de Kniplaan. Aan de oostzijde wordt de grens bepaald door de Nieuwe Vaart, een brede boezemwatergang waarop het water uit de polder wordt uitgemalen. De polder is te verdelen in twee delen: overwegend agrarisch grasland met veehouderij aan de oostkant en glastuinbouw aan de westkant. 

Oriëntatiekaart

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het watersysteem in de Zoetermeerse Meerpolder? Stuur dan een mail naar   of contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.