Herinrichting Meeslouwerpolder

Komende jaren werkt Rijnland aan het klimaat- en toekomstbestendig maken van de Meeslouwerpolder. De Meeslouwerpolder ligt tussen Stompwijk en de A4 en wordt aan de westzijde begrensd door de Kniplaan. Aan de oostzijde wordt de grens bepaald door de Nieuwe Vaart, een brede boezemwatergang waarop het water uit de polder wordt uitgemalen. De polder is te verdelen in twee delen: overwegend agrarisch grasland met veehouderij aan de oostkant en glastuinbouw aan de westkant.

meeslouwerpolder kaart

Watergebiedsplan

Rijnland werkt aan een watergebiedsplan om het waterbeheer in de Meeslouwerpolder zo te verbeteren dat de polder voldoet aan de huidige normering voor wateroverlast. De reden dat Rijnland hier nú op inzet is omdat de komst van een nieuwe rondweg door de Meeslouwerpolder kansen biedt om het water uit het glastuinbouwgebied beter af te voeren. Door goed overleg met de gemeente is het gelukt om beide plannen goed op elkaar aan te sluiten.

Knelpunten

Met name het glastuinbouwgebied is gevoelig voor wateroverlast bij hevige regenval. De polder voldoet op dit moment niet aan de norm. Door de grote hoeveelheid verhard oppervlak (glas) wordt regenwater snel afgevoerd en daar is het watersysteem niet op ingericht. In het verleden zijn stuwen en dammen aangelegd om water vast te houden als gietwater in de kassen. Deze hoogwatervoorzieningen zorgen echter voor versnippering van het watersysteem en constante doorspoeling. Voor Rijnland een uitdaging om te zorgen voor een zo optimaal peilbeheer in deze polder.

Onderhoud watergangen

In de Meeslouwerpolder is een grote achterstand in onderhoud van watergangen en duikers. Overtollig water kan daardoor (zeker zomers) niet snel genoeg worden afgevoerd. Hierdoor kunnen sloten makkelijk droogvallen. Als (grond)eigenaar bent u onderhoudsplichtig. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor het onderhouden van de watergang op en rondom uw perceel. Onder andere het op (juiste) diepte houden van de watergang, door te baggeren, en door de watergang schoon te houden van bijvoorbeeld drijfvuil en kroos. De hoofdwatergangen worden onderhouden door Rijnland.

Maatregelen

Om de knelpunten op te lossen wordt er een aantal maatregelen uitgewerkt:

 1. Het koppelen van de verschillende hoogwatervoorzieningen, waardoor één robuust peilvak voor het glastuinbouwgebied ontstaat;
 2. Aanleggen van twee nieuwe stuwen om het peil in het gebied te regelen;
  1. Aan de Huyssitterweg, ter hoogte van het Gasunie station
  2. Aan het einde van de Tuinbouwweg
  3. Het aanleggen van een nieuwe duikerverbinding onder de Huyssitterweg aansluitend op de watergang tussen kwekerij Royal Roses en kwekerij Meeslouwer;
  4. Verbreding en opwaardering van een bestaande watergang tot hoofdwatergang langs de oostkant van het kassengebied (tussen de nieuwe stuw en de nieuwe verbindingsweg ter hoogte van de Huyssitterweg);
  5. Verwijderen bestaande voorzieningen, zoals stuwen, dammen en duikers.

Stand van zaken

 

 • In juni en september 2016 zijn inventariserende infoavonden met glastuinders en veehouders georganiseerd.
 • Ingenieursbureau RPS werkt in opdracht van Rijnland de maatregelen en mogelijke varianten verder uit;
 • In februari 2017 zijn keukentafelgesprekken gevoerd met eigenaren waar maatregelen/ingrepen zijn voorzien;
 • Omstreeks april 2017 wordt de polder ingemeten om de bekende hoogtegegevens te verifiëren. Dit is met name van belang voor de watergang achter de kassen ten westen van de Tuinbouwweg;
 • In juni 2017 wordt het ontwerp met de omgeving besproken;
 • In september 2017 komt het ontwerp ter inzage en bestaat de mogelijkheid om hierop te reageren door middel van een zienswijze
 • In januari/februari 2018 zal het plan definitief worden vastgesteld door het bestuur van Rijnland;
 • De uitvoering van het plan wordt zoveel mogelijk afgestemd op de aanleg van de nieuwe rondweg.

 

Contact

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Meeslouwerpolder kunt u contact opnemen via (071) 306 36 38 of via wgpzuid@rijnland.net