Leidse polders

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Wij zijn gestart met de voorbereiding van een nieuw watergebiedsplan voor alle  8 Leidse polders. In de watergebiedsplannen werken we aan het beperken van wateroverlast en het actualiseren van peilbesluiten. Daarnaast worden vaak ook andere maatregelen genomen, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, specifieke knelpunten in het watersysteem, en onderhoud aan gemalen en overige kunstwerken. Ook wordt er gewerkt aan het realiseren van natuurvriendelijke oevers en wordt waar  mogelijk de vis veiligheid van kunstwerken verbeterd. 

Op dit moment is de gemeente Leiden nog verantwoordelijk voor het waterbeheer in dit gebied, maar draagt dit uiterlijk 1 januari 2023 over aan het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Wat gaan we doen?

Rijnland gaat per polder volgens een stappenplan aan de slag. In de eerste fase van dit traject inventariseren wij wat de ervaringen zijn van de bewoners met het watersysteem. Denk hierbij aan stankoverlast, teveel bladafval of water dat over de oevers stroomt. Rijnland vergelijkt deze ervaringen met eigen bevindingen en berekeningen. Op basis daarvan wordt een aantal oplossingen voorgesteld en gedeeld met de bewoners. Dit leidt tot een ontwerp peilbesluit en een ontwerp maatregelenpakket. In een peilbesluit staat welk waterpeil er wordt aangehouden binnen de polder. Naast het peilbesluit worden er maatregelen genomen om het watersysteem beter te maken. Denk aan het vergroten van een duiker, die 2 watergangen verbindt, het baggeren van sloten en/of het opknappen van een gemaal.

Voortgang per polder

Proces watergebiedsplan

Dit project bevindt zich in fase 1 van de watergebiedsplannen van Rijnland.

Relevante links

Gemeente Leiden

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net