Noord-Hoflandschepolder te Voorschoten

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland neemt daarom alle polders onder de loep en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland doet dit vooral in watergebiedsplannen.

Gebiedsbeschrijving

De Noord-Hoflandschepolder ligt in de gemeente Voorschoten en heeft een oppervlakte van ongeveer 165 hectare. De polder bestaat voornamelijk uit stedelijk gebied en groenvoorzieningen zoals sportvelden en volkstuinen. De polder wordt begrensd door boezemwater of boezemland, of de spoorlijn aan de westkant. Aan de zuidkant ligt de Papenwegsepolder en de Oranjepolder.

Oriëntatiekaart

Orientatiekaart Noord Hoflandsche polder

Historie en voortgang

Dit project bevindt zich in de bestuurlijke fase (fase 2) van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

In 2015 is er voor de polder een peilbesluit vastgesteld. Een peilbesluit is een juridisch document waarin het peil en de peilvak grenzen van het oppervlaktewater binnen de Noord-Hoflandsche polder worden vastgesteld. De peilen en de daarmee samenhangende maatregelen bleken niet overal uitvoerbaar. Daarnaast werden de gesignaleerde waterkwaliteitsproblemen niet opgelost. In de periode 2017-2019 heeft Rijnland de planfase opnieuw doorlopen. Met de gemeente en andere betrokkenen zijn nieuwe inzichten en plannen ontwikkeld. Het resultaat is uitgewerkt tot een pakket van maatregelen en een nieuwe peilbesluit.

Met het nieuwe peilbesluit is Rijnland de bestuurlijke fase ingegaan. Het ontwerp-peilbesluit heeft vervolgens van 6 augustus 2019 tot en met 17 september 2019 ter inzage gelegen. Op het voorgenomen peilbesluit is één zienswijze binnengekomen.  Zie toelichting peilbesluit (PDF, 1.6 MB)

Het peilbesluit en de nota van beantwoording van de zienswijze worden september 2020 aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd. 

Plannen op hoofdlijnen

Het voorstel in het ontwerp peilbesluit is dat de huidige peilen grotendeels gehandhaafd blijven. In sommige gevallen betekent dit het formaliseren van de huidige praktijk peilen. In één watergang wordt het peil verhoogd. Op die manier kan er een verbinding tot stand worden gebracht met meer water, wat een positieve impact heeft op de waterkwaliteit. De voorgestelde peilen treft u in het peilvoorstel.  (pdf, 734 kB)

Om de waterkwaliteit verder positief te beïnvloeden stelt Rijnland voor drie verbindende watergangen aan te leggen. De verbindingen bevorderen de doorstroming en de zuurstofhuishouding. Zo gaan we zuurstofloosheid tegen, dat kan leiden tot stankoverlast of vissterfte.

Een overzicht van de locaties van de maatregelen treft u op de maatregelenkaart (pdf, 787 kB) 

Vervolgstappen

Gelijktijdige met de vaststelling procedure van het peilbesluit worden in een projectplan de maatregelen nader uitgewerkt. Een projectplan is een vergunningaanvraag van Rijnland aan Rijnland. De planning is om het projectplan in oktober 2020 ter inzage te leggen. U kunt dan ook een bijdrage leveren in het besluitvormingsproces van het projectplan door hierop te reageren met een zienswijze.

Het nieuwe peilbesluit moet door het bestuur van Rijnland worden goedgekeurd. Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, kan een start worden gemaakt met het gedetailleerde ontwerp van de maatregelen. Rijnland betrekt de directe omgeving van de werkzaamheden zoveel mogelijk bij dit proces.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in Polder Noord Hoflandsche polder? Dan kunt u contact opnemen via de mail  of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.