Polder Achthoven Kansenpakspoor NBW

Polder Achthoven maakt onderdeel uit van de Leidsche Ommelanden. De polder ligt op grondgebied van de gemeente Leiderdorp, ten oosten van de kern van Leiderdorp. In het zuiden wordt de polder begrensd door de Oude Rijn en in het noordwesten door de A4. Aan de westkant is de Munnikenpolder gelegen, aan de oostkant de Hondsdijksepolder en in het noorden de Doeshofpolder. De polder heeft een agrarische functie, maar bezit tevens een grote cultuurhistorische waarde en landschappelijke kwaliteiten. Polder Achthoven is 400 hectare groot.

polder achthoven

Stand van zaken

Peilbesluit

In een peilbesluit legt het hoogheemraadschap het minimale en maximale waterpeil van het oppervlaktewater binnen een begrensd gebied vast. Daarbij is het streven om de verschillende functies in een gebied zo goed mogelijk te ondersteunen. Een peilbesluit geeft duidelijkheid over het na te streven waterpeil voor gebruikers en de waterbeheerder. Een peilbesluit wordt opgesteld door Rijnland binnen de kaders van de provincie, is juridisch bindend en wordt elke 10 jaar herzien.

Bij het opstellen van het ontwerp-peilbesluit van polder Achthoven heeft een gedegen afweging plaatsgevonden van de verschillende belangen om tot een optimale situatie voor de polder te komen. De belangen die meespelen in de afweging zijn het faciliteren van functies (bijv. agrarisch, bebouwing, natuur) in dit gebied, het optimaliseren van de maaiveldhoogte en drooglegging en het onderzoeken van de peilvakindeling om het aantal peilscheidende kunstwerken te beperken.

Een overzicht van de polder is rechts op de pagina te vinden bij de kaart ‘Watersysteem polder Achthoven’.

De belangrijkste punten in dit ontwerp-peilbesluit zijn:

- Peilvak 3.10.1.1: Voor het hoofdpeilvak wordt voorgesteld het huidige praktijkpeil te behouden. Dit is één van de maatregelen voor het realiseren van voldoende waterberging in het kader van de wateropgave in polder Achthoven.

- Peilvak 3.10.2.1: Voor het tweede peilvak wordt voorgesteld dit onderdeel te maken van het hoofdpeilvak. Het gesprek met de perceeleigenaar is gaande.

- De overige peilvakken en hoogwatervoorzieningen blijven in huidige vorm behouden.

Wateropgave

Naast het peilbesluit in polder Achthoven is een apart traject gaande om voldoende waterberging te realiseren in de polder. Hiervoor is een maatregelenplan opgesteld dat helpt de aanwezige knelpunten met betrekking tot de wateropgave op te lossen. Voor de uitvoering van deze maatregelen werkt het hoogheemraadschap samen met de gemeente Leiderdorp. In januari 2014 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De gemeente Leiderdorp wil dat de polder beter toegankelijk wordt voor wandelaars en fietsers, zodat er meer verbinding ontstaat tussen stad en platteland. Daarom wordt er naast het huidige fiets-/voetpad op de Ruijgekade, een nieuw fietspad ontwikkeld. Momenteel wordt het definitief ontwerp door de gemeente opgesteld.

Planning

Eind april 2015 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de ingelanden te informeren over het ontwerp-peilbesluit en de ruimte te geven om vragen te stellen en belangen kenbaar te maken. Na deze avond wordt de bestuurlijke vaststellingsprocedure in gang gezet. Hierbij hebben belanghebbenden de gelegenheid om tijdens de periode van de ter inzage legging een zienswijze in te dienen.

Het ontwerp-peilbesluit ligt van 7 mei 2015 tot en met 18 juni 2015 ter inzage. U kunt de stukken inzien op de volgende locaties:

De wateropgave loopt in een tweede traject. In overleg met de gemeente wordt een inrichtingsplan opgesteld voor het fietspad en de wateropgave, waarna het project kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat de aanbesteding in mei 2015 plaatsvindt en dat het project in maart 2016 gereed is.

Meer informatie

Rechts op de pagina kunt u de overzichtskaart ‘Watersysteem polder Achthoven’ downloaden. Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de afdeling Projecten, telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.