Polder de Noordplas

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van polder de Noordplas. Polder de Noordplas ligt ongeveer 5 meter onder zeeniveau. Door de lage ligging kent het gebied verschillende problemen in het waterbeheer. Zo staat het grondwater onder druk en komt er veel zout water uit de ondergrond naar boven. Daarnaast bestaat er het risico dat de bodem plaatselijk kan opbarsten. Verder is in de polder een relatief klein wateroppervlak om water te kunnen bergen. Bij hevige neerslag is de kans op wateroverlast daarom groot.

Wat staat er komende tijd te gebeuren?

Rond de zomer 2018 wordt er voor een gedeelte van polder de Noordplas (tussen Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en Waddinxveen) een nieuw peilbesluit voorgesteld. In het peilbesluit legt Rijnland de oppervlaktewaterpeilen vast waar zij haar waterbeheer op afstemt. Afgelopen jaren is voor dit gedeelte van de polder de functie van het gebied veranderd (o.a. door de komst van het Bentwoud) en zijn er nieuwe mogelijkheden om het peilbeheer te optimaliseren. Voor Rijnland reden om de peilen opnieuw te bekijken en te actualiseren. Er is een ontwerp-peilbesluit opgesteld, met geoptimaliseerde waterpeilen en maatregelen voor het watersysteem. Zodra het peilbesluit ter inzage wordt gelegd kunt hier als belanghebbende op reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Op het moment dat de formele procedure start, wordt dit via de website aangekondigd.

gebiedskaart

Nieuwe waterpeilen

In 2017 is in polder de Noordplas een eerste stap gezet. Door met de peilvakken met een peilverhoging terug te gaan van ‘winterpeil’ naar ‘zomerpeil’. In sommige peilvakken is daarmee de definitieve peilverhoging al bereikt. 

Onder ‘documenten’ vindt u een kaart met daarop de peilstijging per peilvak aangegeven. 

Hieronder vindt u de laatste stand van zaken.

  • Peilvakken 25ah, 25s en 25v: Peilverhoging succesvol afgerond
  • Peilvak 25ai: Peilverhoging succesvol afgerond
  • Peilvak 25aj: Peilverhoging succesvol afgerond. Op dit moment nog handmatige bediening; automatische aansturing mogelijk na het aanleggen van stroom.
  • Peilvak 25x: Peilverhoging tot -5,85 m NAP. Verdere peilverhoging na bouw automatische stuw. Bouw automatische stuw is uitgesteld in verband met geplande werkzaamheden aan hoogspanningsmasten Tennet.

kaart polder de Noordplas

Maatregelen in de polder

In het peilbesluit, dat in 2009 door de provincie is goedgekeurd, is bepaald dat in een aantal peilvakken van de polder het waterpeil van het oppervlaktewater zal worden verhoogd. Hogere waterpeilen zorgen voor meer tegendruk op het opdrukkende grondwater. Daardoor zal de aanvoer van zout uit de bodem en ook het risico van opbarsting afnemen. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe dammen, stuwen en niveaumeters aangelegd. De drainages zijn inmiddels naar wens aangepast op de nieuwe peilen. En tenslotte zijn de belangrijkste stuwen op afstand te bedienen en ook de waterpeilen kunnen op meer plaatsen in de polder op afstand worden uitgelezen. Dat maakt het straks mogelijk om bij hevige neerslag het regenwater beter vast te houden en meer gecontroleerd af te voeren zodat laaggelegen percelen minder snel overstromen. Daarmee is het watersysteem gereed om nieuwe waterpeilen in te stellen. Bij het bepalen van de nieuwe waterpeilen is erop gelet dat voor de akkerbouw nog voldoende drooglegging overblijft.

Plangebied

Polder de Noordplas is een grote droogmakerij tussen Zoetermeer en Boskoop. De polder kent een grotendeels agrarische bestemming. Er stroomt veel kwelwater vanuit de ondergrond de polder in. Dit kwelwater heeft hoge concentraties aan chloride. Daarom heeft Rijnland in 2008 het peilbesluit herzien met als uitgangspunt het verhogen van het peil met 5 tot 40 cm. Om mogelijke natschade aan de agrarische functie te voorkomen, zijn diverse maatregelen noodzakelijk, waaronder het aanleggen van drainage. Ook worden er diverse andere maatregelen getroffen zodat de polder voldoet aan de voor wateroverlast gestelde normen.

Meer informatie

Onder documenten vindt u een overzicht met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan vooral contact met ons op via telefoonnummer (071) 306 36 38 of via wgpzuid@rijnland.net.