Polder de Velserbroek te Velsen

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in Polder de Velserbroek. Dit doet Rijnland vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Deze verbeteringen zijn nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

Polder de Velserbroek is ontstaan in de 13e eeuw. Het was een moerassig gebied dat regelmatig overstroomde vanuit het IJ en het Wijkermeer. De ontginning van veen en de maaivelddaling door de ontwatering zorgde voor sedimentatie van klei langs de oevers van de veenstromen en het IJ. Dit kleidek wordt nu steeds dunner en gaat over in zandbodems. Er werden dijken aangelegd om het gebied te beschermen tegen overstromingen.
De polder ligt in de gemeente Velsen en wordt aan de noordzijde begrensd door de Velsertocht, in het oosten door Zijkanaal B en in het westen door de N208. De grens in het zuiden wordt bepaald door de Westlaan. De polder bestaat uit 7 peilgebieden en 5 peilafwijkingen met een totaal oppervlak van 530 hectare (zonder de Verdolven Landen). De grondsoort heeft een gradiënt van oost naar west. In het oosten bestaat de bodem uit klei op veengronden, richting het noordwesten toe bestaat de bodem volledig uit klei en verder naar het westen toe liggen er podzolgronden. Deze podzolgronden bestaan uit zwak lemig zand. 

Polder de Velserbroek maakt deel uit van de rijksbufferzone Haarlem-Amsterdam. Dit is een groene zone tussen grote stedelijke gebieden met als doel dat deze gebieden gevrijwaard blijven van verstedelijking. De noordelijke peilgebieden hebben een recreatieve functie, net als het gebied rondom de Westbroekplas. Het gebied tussen de Westbroekwatering en de A9 heeft een agrarische functie. De woonwijk Velserbroek is aangewezen als woondoeleind. Ten westen van Velserbroek ligt een bedrijventerrein met ten noorden daarvan een agrarisch gebied. In de structuurvisie van de gemeente Velsen (2016) zijn delen van het agrarische gebied aangewezen als mogelijke locatie voor woningbouw.

 

Oriëntatie Velserbroek

 

Informatie

Aan de rechterzijde kunt de volgende documenten downloaden:

 

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in Polder de Velserbroek? Dan kunt u contact  opnemen met het Klant Contact Team via de mail of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.