Polder Middelburg en Tempelpolder

Tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda ligt de Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder). In de polder komt veel zout grondwater (kwel) en opbarsting van de bodem voor. Daarom heeft Rijnland samen met de provincie Zuid-Holland, en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van bodemdaling en peilverlaging op opbarsting in de polder.

Gebiedsomschrijving

De Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) is een laaggelegen droogmakerij midden in het veenweidegebied in het Groene Hart en ligt ongeveer drie meter lager dan de omgeving. Het landgebruik in de polder bestaat vooral uit melkveehouderij en sierteelt.

In de MT-polder daalt de bodem door veenafbraak. Tot op heden wordt het waterpeil daar op aangepast. Het evenwicht tussen de bodemdruk en de grondwaterdruk is echter precair. De lokale overheden vroegen zich af of het waterpeil in de toekomst nog kan worden aangepast aan de bodemdaling. Daardoor neemt namelijk de druk op het grondwater af. Zout grondwater (kwel) kan dan omhoog komen en een ‘wel’ vormen (een plaats waar grondwater uit de bodem komt). Soms komen daarbij ook delen van de bodem mee omhoog: dit noemen we opbarsting van de bodem.

Door opbarsting kunnen slootkanten inzakken, wat tot verminderd functioneren van het watersysteem leidt en meer onderhoud vraagt van de watergangen. Wellen en opbarsting kunnen ook leiden tot een verminderde draagkracht van de bodem, waardoor de grond minder bruikbaar is voor landbouw. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk hebben samen een onderzoek laten uitvoeren naar de bodemdaling en opbarsting in de MT-polder. 

Onderzoeksresultaten

Op 24 september 2018  werden tijdens een informatievond voor bewoners de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De voornaamste conclusie is dat bij het huidige beleid het opbarstrisico geen directe aanleiding geeft tot peilverhoging of functiewijziging, en dit naar verwachting ook de komende decennia niet het geval zal zijn. Het onderzoek bevestigt echter wel dat er sprake is van oude opbarsting en dat het evenwicht wankel is; kleine veranderingen in het grondgewicht (vergravingen) kunnen leiden tot nieuwe opbarsting en wellen. Bij ontwikkelingen in de polder en in de directe omgeving is het daarom noodzakelijk om goed te kijken naar wat de gevolgen ervan zijn op het opbarstrisico en moet bijvoorbeeld zeer voorzichtig om worden gegaan met grondwerkzaamheden in bouwprojecten. Het rapport over het onderzoek kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Oriëntatiekaart

Rijnland start een watergebiedsplan

Nu het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden is tot peilverhoging of functiewijziging, start Rijnland met een zogeheten watergebiedsplan voor de MT-polder. In zo’n plan worden maatregelen vastgelegd om waar nodig het watersysteem van de polder te verbeteren en voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van het watergebiedsplan is ook een nieuw peilbesluit, waarin wordt afgewogen of het peil blijft zoals het nu is of wordt aangepast aan bodemdaling.

Voortgang

Dit project bevindt zich aan de start van de planfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Polder Middelburg en Tempelpolder? Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of geef uw idee of vraag door via wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. MT-polder.