Polder Middelburg en Tempelpolder

Tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda ligt de Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder). De polder heeft een landbouwfunctie. Door bodemdaling neemt de kwel en het opbarsten van de bodem toe. Op termijn heeft dit invloed op de landbouwfunctie. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk voeren samen een onderzoek uit naar de bodemdaling en opbarsting in de polder.

Polder Middelburg en Tempelpolder

In de Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) daalt de bodem. Tot op heden wordt het waterpeil daar op aangepast. Daardoor neemt de druk op het grondwater af. Dit zoute grondwater (kwel) kan dan omhoog komen en een ‘wel’ vormen (plaats waar grondwater uit de bodem komt). Soms komen daarbij ook delen van de bodem mee omhoog, dit noemen we opbarsting van de bodem. Door opbarsting kunnen sloten verstopt raken. Wellen en opbarsting kunnen leiden tot vermindering van draagkracht van de bodem en daardoor tot een kleinere bruikbaarheid als landbouwgrond. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk hebben samen een onderzoek laten uitvoeren naar de bodemdaling en opbarsting in de Middelburg en Tempelpolder. 

Laatste nieuws

Onderzoeksresultaten

Op 24 september werden tijdens een informatievond voor bewoners de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De voornaamste conclusie is dat bij het huidige beleid het opbarstrisico geen directe aanleiding geeft tot peilverhoging of functiewijziging, en dit naar verwachting ook de komende decennia niet het geval zal zijn. Het onderzoek bevestigt echter wel dat er sprake is van oude opbarsting en dat het evenwicht wankel is; kleine veranderingen in het grondgewicht (vergravingen) kunnen leiden tot nieuwe opbarsting en wellen. Bij ontwikkelingen in de polder zelf en in de omgeving is het daarom noodzakelijk om goed te kijken naar wat de gevolgen ervan zijn op het opbarstrisico en is het noodzakelijk om zeer voorzichtig om te gaan met bijvoorbeeld afgraven in bouwprojecten.

Oriëntatiekaart

Watergebiedsplannen van Rijnland

De conclusies van het onderzoek worden aan de betrokken bestuurders voorgelegd. Het advies daarbij zal zijn dat Rijnland kan starten met een zogeheten watergebiedsplan voor de MT-polder. In zo’n plan worden maatregelen vastgelegd om waar nodig het watersysteem van de polder te verbeteren en voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van het watergebiedsplan is ook een nieuw peilbesluit, waarin wordt afgewogen of het peil blijft zoals het nu is of wordt aangepast aan maaivelddaling.

Vragen

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Middelburg en Tempelpolder? Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of geef uw idee of vraag door via