Polder Middelburg en Tempelpolder

Dat het klimaat verandert, valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Aandachtspunten

In de eerste fase van het watergebiedsplan hebben wij het watersysteem van de polder onderzocht op mogelijke knelpunten wat betreft waterkwantiteit en waterkwaliteit. Aanleiding voor dit onderzoek was om vast te kunnen stellen of het watersysteem voldoet of dat er maatregelen uitgevoerd moeten worden om het watersysteem op orde te krijgen. In dit onderzoek zijn geen knelpunten in het watersysteem aangetroffen. 

Dit betekent dat het watergebiedsplan van de MT-polder alleen betrekking heeft op de hoogte van het waterpeil en de waterkwaliteit in de polder. Door de gebiedseigenschappen (veenafbraak en zoute kwel) is de biodiversiteit en waterkwaliteit in de polder onvoldoende. Dit is moeilijk beïnvloedbaar, maar we zoeken kansen om dat toch te doen met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Met het oog op het opbarstrisico besteden we op verzoek ook aandacht aan wat voor perceeleigenaren wel en niet mogelijk is qua aanpassingen in het watersysteem. Denk hierbij aan het graven van compensatiewater bij het verharden van een perceel, of het dempen van een sloot. 

Peilafweging

Met dit overzicht van aandachtspunten zijn mogelijke peilvarianten verkend. Per variant hebben we de gevolgen in beeld gebracht voor de verschillende belangen in de polder, zoals de landgebruiksfuncties, bodemdaling, natuurwaarden en beheer(kosten). Daarnaast onderzochten we wat de varianten voor effect hebben op het watersysteem, opbarstrisico en de waterkwaliteit. Op basis van de onderzochte gevolgen en effecten heeft het de voorkeur om te kiezen voor een jaarrond vast peil dat gelijk is aan het huidige zomerpeil. Hiermee blijft het waterpeil in feite ongewijzigd. Rijnland gaat in maart 2021 met de omgeving in gesprek over deze peilafweging en legt daarna een peilvoorstel voor aan het bestuur. Het bestuur van Rijnland weegt hierbij nogmaals alle belangen en stelt het peilbesluit uiteindelijk vast.

Gebiedsomschrijving

De Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) is een laaggelegen droogmakerij midden in het veenweidegebied in het Groene Hart en ligt ongeveer drie meter lager dan de omgeving. Het landgebruik in de polder bestaat vooral uit melkveehouderij en sierteelt. 

In de MT-polder daalt de bodem door veenafbraak. Tot op heden is het waterpeil daar steeds op aangepast. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk hebben in 2018 gezamenlijk onderzocht of het waterpeil daar nog op kan worden aangepast en of de bodemdaling reden is tot functiewijziging in het gebied. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden is tot peilverhoging of functiewijziging in het gebied (download het rapport van Deltares rechts op deze pagina). 

Het evenwicht tussen de bodemdruk en de grondwaterdruk is echter gevoelig. Kleine veranderingen in het grondgewicht (vergravingen) en ook peilverlaging kunnen leiden tot nieuwe opbarsting en wellen. Bij ontwikkelingen in de MT-polder en in de directe omgeving is het daarom noodzakelijk om goed te kijken naar de gevolgen voor het opbarstrisico. Voor het watergebiedsplan is dit fragiele evenwicht het belangrijkste aandachtspunt in de peilafweging. We willen het landgebruik zo goed mogelijk faciliteren zonder extra kwel, nieuwe opbarsting en wellen te veroorzaken.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in de planfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB). We verwachten in het najaar de peilvarianten en mogelijke maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit te bespreken met de bewoners en belanghebbenden uit de polder.

Contact

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Polder Middelburg en Tempelpolder? Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of geef uw idee of vraag door via wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. MT-polder. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden over het watergebiedsplan? Geef dan uw e-mailadres door via wgpreeuwijk@rijnland.net.