Polder Middelburg en Tempelpolder

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

In de Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) daalt de bodem door veenafbraak. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk hebben in 2018 gezamenlijk onderzocht of het waterpeil daar nog op kan worden aangepast en of de bodemdaling reden is tot functiewijziging in het gebied. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden is tot peilverhoging of functiewijziging in het gebied (download het rapport van Deltares rechts op deze pagina). Daarom is Rijnland nu met een watergebiedsplan gestart.

Aandachtspunten

In de eerste fase van het watergebiedsplan hebben wij het watersysteem van de polder onderzocht op mogelijke knelpunten wat betreft waterkwantiteit en waterkwaliteit. Aanleiding voor dit onderzoek was om vast te kunnen stellen of het watersysteem voldoet of dat er maatregelen uitgevoerd moeten worden om het watersysteem op orde te krijgen. In dit onderzoek zijn geen knelpunten in het watersysteem aangetroffen.

Dit betekent dat het watergebiedsplan van de MT-polder alleen betrekking zal hebben op de hoogte van het waterpeil en de waterkwaliteit in de polder. Door de gebiedseigenschappen (veenafbraak en zoute kwel) is de biodiversiteit en waterkwaliteit in de polder onvoldoende. Dit is moeilijk beïnvloedbaar, maar we zoeken kansen om dat toch te doen. Met het oog op het opbarstrisico zullen we ook aandacht besteden aan wat voor perceeleigenaren wel en niet mogelijk is qua aanpassingen in het watersysteem, bijvoorbeeld het graven van compensatiewater bij het verharden van een perceel, of het dempen van een sloot.

Wilt u laten weten wat u hiervan vindt?

Onze conclusie dat er geen knelpunten in het watersysteem zijn staat mogelijk haaks op uw eigen ervaring. Wij zijn ons ervan bewust dat sommige perceeleigenaren overlast ervaren en dat onze conclusie dus vragen kan oproepen. Normaliter zouden wij tijdens een informatiebijeenkomst met de omgeving in gesprek gaan over de Rijnlandse bevindingen wat betreft het functioneren van het watersysteem. Door de huidige beperkingen van de Corona-crisis kan deze bijeenkomst helaas niet fysiek plaatsvinden. Daarom willen wij u vragen om uw reactie naar ons te mailen via de contactgegevens onderaan deze pagina. Indien gewenst maken we daarna een (telefonische) afspraak met u om over uw bevindingen door te praten. Wij ontvangen graag uw input op onderstaande vragen:

  1. Zijn er/ervaart u knelpunten in het watersysteem die wij hebben gemist?
  2. Heeft u wensen m.b.t. het waterpeil (ook gezien de aanwezigheid van bodemdaling en kwel)?
  3. Ziet u kansen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit in de watergangen?

Wij verzoeken om uw reactie uiterlijk 15 juni aan ons te mailen, zodat wij daarna met een compleet beeld van de aandachtspunten de mogelijke oplossingsrichtingen kunnen verkennen.

Gebiedsomschrijving

De Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) is een laaggelegen droogmakerij midden in het veenweidegebied in het Groene Hart en ligt ongeveer drie meter lager dan de omgeving. Het landgebruik in de polder bestaat vooral uit melkveehouderij en sierteelt.

In de MT-polder daalt de bodem door veenafbraak. Tot op heden is het waterpeil daar steeds op aangepast. Het evenwicht tussen de bodemdruk en de grondwaterdruk is echter gevoelig. Kleine veranderingen in het grondgewicht (vergravingen) en ook peilverlaging kunnen leiden tot nieuwe opbarsting en wellen. Bij ontwikkelingen in de MT-polder en in de directe omgeving is het daarom noodzakelijk om goed te kijken naar de gevolgen voor het opbarstrisico.

Voor het watergebiedsplan is dit fragiele evenwicht het belangrijkste aandachtspunt in de peilafweging. We willen het landgebruik zo goed mogelijk faciliteren zonder extra kwel, nieuwe opbarsting en wellen te veroorzaken.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich aan de start van de planfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Contact

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Polder Middelburg en Tempelpolder? Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of geef uw idee of vraag door via wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. MT-polder. 

Wij willen geïnteresseerden graag per e-mail op de hoogte houden over het watergebiedsplan. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden, geef dan uw e-mailadres door via wgpreeuwijk@rijnland.net.