Polders Reeuwijk West en Bloemendaal te Reeuwijk

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Het uitgangspunt voor het watergebiedsplan Reeuwijk West en Polder Bloemendaal is bestaande knelpunten zo veel mogelijk op te lossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft.

Laatste nieuws

Het watergebiedsplan voor Reeuwijk West en Polder Bloemendaal (landelijk gebied) is op 21 november 2018 door de Verenigde Vergadering (VV) van Rijnland vastgesteld. Er waren vijf zienswijzen op het ontwerp-peilbesluit, maar deze hebben niet geleid tot een wijziging van het peilbesluit. Het nieuwe peil is eerder dit jaar ingesteld.

Rijnland is in het eerste kwartaal van 2019 gestart met de voorbereiding van de uitvoering van maatregelen aan het watersysteem. In eerste instantie wordt er gestart met ontwerpen die worden afgestemd met de grondeigenaren op wiens grond we aan de slag gaan. De uitvoering van de eerste maatregelen wordt voorzien vanaf februari 2020.

De uitvoering die op korte termijn start heeft betrekking op maatregelen voor het opheffen van het proefvak (zie hieronder).

Maatregelen

Nieuw peil hoofdpeilvak

Het nieuwe peil voor het hoofdpeilvak van de polder betekent een peilverlaging van 3 cm. Hiermee is het peil aangepast aan de opgetreden bodemdaling. Het proefvak tussen de Oud Reeuwijkseweg en de Oud Bodegraafseweg – waar de krabbenscheerproef is uitgevoerd – wordt weer onderdeel van het hoofdpeilvak. Het peil in de vakbemaling Oud-Reeuwijk is niet veranderd.

Verbeteren waterafvoer

Met een aantal maatregelen verbetert Rijnland de waterafvoer en wordt de duur van peilstijgingen na hevige regenval beperkt. De watersystemen van Reeuwijk West en Polder Bloemendaal worden met elkaar verbonden ter hoogte van de Baarsjeskade. Hiervoor wordt de hoofdwatergang naast het fietspad langs de A12 verbreed tussen de Nieuwdorperweg en de Baarsjeskade. Onder de Baarsjeskade komt een (veel) grotere duiker dan er nu ligt.

Het water vanuit Reeuwijk West zal via een stuw naar de duiker stromen om het peilverschil tussen de twee polders te regelen. De stuw wordt op afstand automatisch bedienbaar, zodat er goed kan worden ingespeeld op de weersomstandigheden en waterpeilen in beide polders.

De capaciteit van het gemaal Bulaeus Brack in Reeuwijk West wordt vergroot met 30 m3/min.

Opheffen proefvak

Het proefvak tussen de Oud Reeuwijkseweg en de Oud Bodegraafseweg waar een krabbenscheerproef is uitgevoerd wordt opgeheven. Een deel van de percelen wordt weer onderdeel van het hoofdpeilvak. Daar worden de dammen die de peilscheiding vormden weggehaald of voorzien van een duiker. Dat gebeurt in afstemming met de perceeleigenaren.

Onderbemalingen

De vergunningen van alle onderbemalingen in Reeuwijk West moeten worden vernieuwd. De drooglegging in de onderbemalingen blijft zoals hij nu is, behalve wanneer hij groter is dan 55 cm. In dat geval moet het peil worden verhoogd tot een drooglegging van 55 cm. De eigenaren van de onderbemalingen hoeven zelf geen actie te ondernemen. Ze worden door Rijnland geïnformeerd over de procedure voor een nieuwe vergunning.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich aan de start van de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Meer informatie

Heeft u vragen over het watergebiedsplan Reeuwijk West? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail via wgpreeuwijk@rijnland.net.