Polders Reeuwijk West en Bloemendaal te Reeuwijk

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Het uitgangspunt voor het watergebiedsplan Reeuwijk West en Polder Bloemendaal is bestaande knelpunten zo veel mogelijk op te lossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft. 

Het watergebiedsplan voor Reeuwijk West en Polder Bloemendaal (landelijk gebied, dat aan het peilbesluit van 2018 ten grondslag ligt), is op 21 november 2018 door de Verenigde Vergadering (VV) van Rijnland vastgesteld. Daarna is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van onderstaande maatregelen aan het watersysteem.

Maatregelen

Nieuw peil hoofdpeilvak

Het waterpeil voor het hoofdpeilvak van de polder is aangepast met een peilverlaging van 3 cm. Hiermee is het peil aangepast aan de opgetreden bodemdaling in de polder. Het peil in de vakbemaling Oud-Reeuwijk is niet veranderd.

Opheffen proefvak krabbenscheer

Het proefvak tussen de Oud Reeuwijkseweg en de Oud Bodegraafseweg, waar een krabbenscheerproef is uitgevoerd, heeft tijdelijk een eigen waterpeil gehad. De krabbenscheerproef is voltooid en dit stukje polder  gaat weer onderdeel uitmaken van het hoofdpeilvak, met bemaling door het poldergemaal. Om dit te bewerkstelligen worden in overleg met de perceeleigenaren de dammen (die de peilscheiding vormden) weggehaald of voorzien van een duiker.

Verbeteren waterafvoer

Rijnland beschikt graag over een robuuster watersysteem, waarmee in tijden van calamiteit (bijvoorbeeld hevige regenval) wateroverlast tot een minimum kan worden beperkt. Daarom is besloten om het watersysteem van Polder Reeuwijk West – ter hoogte van de Baarsjeskade – te verbinden met Polder Bloemendaal (landelijk gebied). Hiermee ontstaat een nieuwe waterverbinding die in tijden van calamiteit (in geval van nood) tijdelijk kan worden ingezet voor de afvoer van overtollig water. Hiervoor wordt een open verbinding gerealiseerd door de Baarsjeskade met een fietsbrug en een automatische stuw. Ook wordt de hoofdwatergang die tussen de Nieuwdorperweg en de Baarsjeskade loopt (naast het fietspad langs de A12) verbreed. We gaan met de perceeleigenaren van de beoogde locatie in gesprek over de inpassing van deze maatregelen.

Het ontwerp-projectplan voor deze maatregelen ligt van 6 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 ter inzage via deze link.

 Voor Polder Bloemendaal worden weer aparte maatregelen genomen, want het is niet de bedoeling dat deze polder door tijdelijke inzet van de nieuwe afvoerroute problemen ervaart. Rijnland heeft in Polder Bloemendaal gezocht naar mogelijkheden voor de inpassing van capaciteit voor noodafvoer vanuit polder Reeuwijk West. Daarbij kwam naar voren dat de optimalisatie van de waterafvoer naar gemaal Bloemendaal een substantiële verbetering is voor het verkleinen van het verhang in het systeem.

Bij bovenstaande analyse is ook direct gekeken naar extra maatregelen om het nadeel van de nieuwe afvoerroute naar Polder Bloemendaal landelijk gebied te compenseren. Hierbij is besloten om binnen Polder Bloemendaal een bypass naar het gemaal te realiseren, een duiker te vergroten en extra doorvoercapaciteit door de Winterdijk te bewerkstelligen. Ook hier gaan we met de perceeleigenaren van de beoogde locatie in gesprek over de inpassing van deze maatregelen.

Het ontwerp-projectplan voor deze maatregelen ligt van 6 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 ter inzage via deze link.

Onderbemalingen

De vergunningen van alle onderbemalingen in Reeuwijk West moeten worden vernieuwd. De eigenaren van de onderbemalingen hoeven zelf geen actie te ondernemen. Ze worden door Rijnland geïnformeerd over de procedure voor een nieuwe vergunning.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich aan de start van de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Meer informatie

Heeft u vragen over het watergebiedsplan Reeuwijk West en Polder Bloemendaal? Neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Team via 071 306 35 35, of stuur een e-mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net.