Polders Reeuwijk West en Bloemendaal te Reeuwijk

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Polder Reeuwijk West en het landelijk gebied van Polder Bloemendaal. De benodigde maatregelen in beide polders worden vastgelegd in het Watergebiedsplan Reeuwijk West en Bloemendaal (landelijk gebied). Met zo’n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Het uitgangspunt voor het watergebiedsplan is bestaande knelpunten zo veel mogelijk oplossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft.

Laatste nieuws

In de zomer van 2018 lag er een nieuw ontwerp-peilbesluit ter inzage voor Reeuwijk West. Het peilbesluit voor Polder Bloemendaal (landelijk gebied) is nog actueel en wordt niet herzien. Er zijn vier zienswijzen ingediend op het ontwerp-peilbesluit Reeuwijk West. Op 21 november wordt het ontwerp-peilbesluit samen met de beantwoording van de zienswijzen ter vaststelling voorgelegd aan de Verenigde Vergadering (VV) van Rijnland. Daarna begint de voorbereiding van de uit te voeren maatregelen.   

Voorgestelde maatregelen

Voorgestelde peilen

Het peilvoorstel voor Reeuwijk West betreft voor het hoofdpeilvak van de polder een peilverlaging van 3 cm om het peil aan te passen aan de opgetreden bodemdaling. Het proefvak tussen de Oud Reeuwijkseweg en de Oud Bodegraafseweg waar de krabbenscheerproef wordt uitgevoerd wordt weer onderdeel van het hoofdpeilvak. Het peil in de vakbemaling Oud-Reeuwijk wordt niet aangepast.

Voor Polder Bloemendaal is de geconstateerd dat het huidige peilbesluit nog actueel is. Deze wordt niet herzien.

Overige maatregelen

De belangrijkste maatregelen van het watergebiedsplan hebben tot doel om de waterafvoer te verbeteren en de duur van peilstijgingen na hevige regenval te beperken. De watersystemen van Reeuwijk West en Polder Bloemendaal worden met elkaar verbonden ter hoogte van de Baarsjeskade. In het stedelijk gebied van Polder Bloemendaal wordt een nieuw gemaal gebouwd om extra water bij hevige regenval af te voeren. De capaciteit van het bestaande gemaal Bulaeus Brack in Reeuwijk West wordt vergroot met 30 m3/min.

Voor de sierteeltpercelen in Reeuwijk West vraagt Rijnland aan de provincie om een vergelijkbare regel in te voeren als er is voor het sierteeltgebied van Boskoop: eigenaren moeten zelf zorgen dat hun percelen op hoogte worden onderhouden. Dan kan een eigenaar rekenen op het beschermingsniveau tegen wateroverlast volgens de normering.

De vergunning van alle onderbemalingen in Reeuwijk West moet worden vernieuwd. De procedure daarvoor start nadat het peilbesluit is vastgesteld. De drooglegging in de onderbemalingen blijft zoals hij nu is, behalve wanneer hij groter is dan 55 cm. In dat geval moet het peil worden verhoogd tot een drooglegging van 55 cm. De eigenaren van de onderbemalingen hoeven zelf geen actie te ondernemen. Ze worden door Rijnland geïnformeerd over de procedure voor een nieuwe vergunning.

In Polder Bloemendaal (landelijk gebied) worden nog een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd om het watersysteem te verbeteren. In de zomer van 2018 zijn door Staatsbosbeheer al 3 ‘onderwaterdammen’ aangelegd. Daarnaast wordt het profiel van de hoofdwatergangen op een aantal plaatsen aangepast.

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijke traject van de watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over het watergebiedsplan Reeuwijk West? Stuur dan een mail naar  wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. wgp Reeuwijk west en Bloemendaal of neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.