Spaarnwoude

In een watergebiedsplan bekijkt Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water. Het opstellen van een watergebiedsplan is een proces dat enkele jaren in beslag kan nemen. Aan het eind van dat proces liggen er peilbesluiten waarin de nieuwe peilen zijn vastgelegd en inrichtingsplannen. Tijdens het opstellen van de peilbesluiten worden eenvoudige maatregelen al uitgevoerd. Zijn de maatregelen erg complex dan loopt het nog even door na het vaststellen van de peilbesluiten.

Plangebied

Het plangebied van het watergebiedsplan Spaarnwoude ligt in de provincie Noord-Holland ten zuiden van het Noordzee Kanaal. Het bevat een groot deel van het gebied van het recreatieschap Spaarnwoude en stedelijk- en industrieel gebied van de gemeenten Velsen, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Amsterdam.

plangebied spaarnwoude
Download plattegrond (5645 kB) (pdf). (pdf, 4.3 MB)

Het plangebied is ongeveer 2900 hectare groot en omvat de volgende polders:

 • Houtrakpolder
 • Inlaagpolder
 • Hogergelegen 12
 • Noord-Spaarndammerpolder
 • Polder de Velserbroek
 • Oude Spaarndammerpolder
 • Zuid-Spaarndammerpolder
 • Waarder- en Veerpolder
 • Waarder- en Schoteroog
 • Zuiderpolder
 • Rottepolder
 • IJpolder
 • Zwetpolder
 • (Waarder en Schoteroog is onderdeel  van het boezemstelsel geworden)

Om een beeld te krijgen welke polders met welke gemeentes te maken hebben, zie onderstaande tabel:

Gemeente

Polders

Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Houtrakpolder, IJpolder, Rottepolder, Zwetpolder en Inlaagpolder

Haarlem

Zuiderpolder, Waarder- en Veerpolder, Oude-Spaarndammer polder en de Verdolven landen

Velsen

Hogergelegen 12, polder de Velserbroek, Noord-Spaarndammer en Zuid-Spaarndammerpolder

Stand van zaken

In december 2012 is Rijnland gestart met het watergebiedsplan. Het gebied beslaat 13 polders (zie overzichtskaart).

In 2013 zijn gegevens verzameld, veldbezoeken gedaan, peilschalen geplaatst en duikers en stuwen ingemeten om grip te krijgen op hoe de watersystemen werken. Hierna  hebben we de watersystemen getoetst aan de normen voor wateroverlast (berging, hydraulische knelpunten en aan- en afvoer). De knelpunten zijn opgepakt en schematisch weergegeven. Elk knelpunt is grondig bestudeerd en afgewogen op urgentie. De meest urgente knelpunten hebben prioriteit gekregen. Nadat alle knelpunten op een rijtje zijn gezet, is er hard gewerkt aan de oplossingen (maatregelen.). Op dit moment zijn vier peilbesluiten vastgesteld (Noord-Spaandammer, Rottepolder, IJpolder en Zwetpolder), vier peilbesluiten zijn in ontwerp vastgesteld (Hogergelegen 12, Waarder en Veerpolder, Zuiderpolder en Oude Spaarndammer en Verdolven Landen) en liggen nu ter inspraak (link via Petra Lubbe te verkrijgen). De overige vier peilbesluiten komen begin volgend jaar in het bestuurlijk traject voor de vaststelling.

Planning

Voor een deel zijn de maatregelen al uitgevoerd en voor een deel zullen ze in 2017 met een uitloop naar 2018 uitgevoerd gaan worden.

Overzicht geconstateerde knelpunten en maatregelen in de polders

Hieronder treft u een overzicht aan van de knelpunten en de bijbehorende maatregelen per polder. We praten over bergingsknelpunten als het water niet in de watergangen geborgen kan worden tijdens heftige buien maar vandaaruit het maaiveld opkomt. Hydraulische knelpunten hebben te maken met een te langzame of te snelle aan- en afvoer van het water.

Polder

Knelpunt

Maatregel

Houtrakpolder

Geen bergings- of hydraulisch knelpunten. Een aantal kleine maatregelen in het kader van het peilbesluit. Wel klachten over de waterkwaliteit (mogelijk vanuit de bodem)

•Plaatsen/verwijderen/aanpassen  van stuwen in het Geuzenbos en Noorderbos (beiden gereed). In het bebouwde gebied van Spaarndam en rond de Middentocht komen nog maatregelen aan.

Inlaagpolder

Een groot bergingsknelpunt en een aantal hydraulische knelpunten

•Vergroten van duikers (planfase)
•Verbreden van stuwen (gereed)

 

IJpolder

Geen bergings- of hydraulisch knelpunten in het stedelijk gebied. Wel klachten over waterkwaliteit (mogelijk in samenhang met het riool)

 

Rottepolder en Zwetpolder

Geen bergingsopgave, in de Rottepolder een paar hydraulische knelpunten

•Vergroten van duikers

Zuiderpolder

Geen bergingsknelpunten in het stedelijk gebied. Hydraulisch knelpunt met de aanvoer van water. In het landelijk gebied een bergingsknelpunt. Ook klachten over waterkwaliteit (mogelijk in samenhang met het riool)

•Nieuwe inlaat reeds aangelegd

Waarder- en Veerpolder

Geen bergings- of hydraulisch knelpunten. Knelpunten voor de zwemwaterkwaliteit van de Veerplas

•Vergroten van duikers
•Instellen van flexibele peilen

Hogergelegen 12 (Velsen-zuid)

Geen bergingsknelpunt maar een aantal hydraulische knelpunten

•Verwijderen van stuwen
•Aanpassen duikers

Polder de Velserbroek

In het landelijk gebied bergings en hydraulische knelpunten. Knelpunten voor de zwemwaterkwaliteit in de Westbroekplas

•Automatiseren van stuwen
•Splitsing van peilvakken
•Vergroten van duikers
•Opvoeren van gemalen

Noord Spaarndammer

Geen bergingsknelpunt maar een aantal hydraulische knelpunten

•Vergroten van duikers

Zuid Spaarndammer

Geen bergingsknelpunten, maar knelpunten met een te hoog waterpeil in een hogergelegen peilvak en knelpunten voor de (zwem)waterkwaliteit

•Peilvakscheiding aanbrengen, •Duikers vervangen
•Aanleg nieuwe inlaat.

Oude Spaarndammerpolder

Geen bergingsknelpunten maar een paar hydraulische knelpunten

•Aanpassen watergangen

Te zien aan het overzicht is dat het voornamelijk gaat om het vergroten van duikers, het verbreden van stuwen, het verbreden van watergangen en het opvoeren van gemalen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Spaarwoude kunt u contact opnemen met afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.